Andmekaitsetingimustes on selgitatud brand.estonia.ee ja selle alamlehe toolbox.estonia.ee (edaspidi Veebileht) kasutajate isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (registrikood 90006006, aadress Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, e-post [email protected]). Rohkem teavet Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse organisatsiooni üleste andmekaitsetingimuste kohta on leitav siit.

NB! Alljärgnev ei kohaldu juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemisele. Kui pöördute meie poole juriidilise isiku või asutuse nimel, siis palume kasutada tööalaseid kontaktandmeid.

 

1. Mõisted

1.1. Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse, näiteks veebilehe või teenuse kasutaja, uudiskirja tellija.

1.2. Isikuandmed – mistahes andmed andmesubjekti kohta, mille kaudu saab teda otseselt või kaudselt tuvastada. Näiteks andmed (nimi, e-post, telefoninumber, aadress vms), mis on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele andmesubjekti poolt või tema nõusoleku alusel teatavaks saanud.

1.3. Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, mh kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

1.4. Isikuandmetega seotud rikkumine – turvanõuete rikkumine, mis põhjustab töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu.

1.5. Kasutustingimused – Veebilehe materjalide kasutustingimused.

1.6. Vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus on veebilehe kasutajate isikuandmete vastutav töötleja.

1.7. Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või KOV asutus, kes töötleb isikuandmeid Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse nimel.

 

2. Isikutuvastusandmed

Töötleme Sinu isikuandmeid mitmel erineval viisil, sh kui Sa külastad Veebilehte, kasutad materjale, pöördud meie poole, tellid uudiskirju, samuti seoses muude tegevustega, mis me oleme Veebilehel kättesaadavaks muutnud.

Sinult võidakse vajadusel küsida:

  • nime,
  • e-posti aadressi,
  • telefoninumbrit,
  • aadressi,
  • töökohaga seotud andmeid.

Sellegipoolest on Sul võimalik Veebilehte ka anonüümselt külastada. Me võime koguda anonüümseid ja statistilisi andmeid, mis tahes ajal, kui Sa Veebilehte kasutad. Nende  hulka võivad kuuluda veebilehitseja nimi, arvuti tüüp ja tehniline teave selle kohta, kuidas Sa oled Veebilehega ühenduses, näiteks teave operatsioonisüsteemi ja kasutatavate interneti teenusepakkujate kohta ning muu sarnane teave.

 

3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Töötleme isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt ning täpselt ja selgelt piiritletud ja õiguspärastel eesmärkidel ja alustel. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus sõltub eesmärgist, mille jaoks me isikuandmeid vajame.

EAS töötleb Sinu isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

3.1. sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete rakendamiseks, näiteks kui registreerid ennast Veebilehe kasutajaks ja kasutad materjale ning et tagada kasutustingimuste täitmine;

3.2. seadusest tuleneva kohustuste täitmiseks, näiteks kui meil on kohustus edastada Sinu andmeid mõnele riigiasutusele;

3.3. õigustatud huvi korral, näiteks siis, kui see on vajalik kvaliteetsema teenuse osutamise ning tegevuse edendamise eesmärgil võttes arvesse Sinu põhiõigusi ja –vabadusi. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus hindab iga olukorra puhul töötlemise vajalikkust ja proportsionaalsust Sinu õiguste suhtes;

3.4. Sinu nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid vaid Sinu poolt antud eesmärgil, näiteks uudiskirja edastamiseks;

3.5. Õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, kui see on vajalik kasutustingimustega seotud rikkumiste puhul.

 

4. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib isikuandmeid koguda ja töödelda järgmistel eesmärkidel:

4.1. enda teenusete pakkumiseks, sh materjalide kasutamiseks ning et järgida kasutustingimuste täitmist Sinu poolt;

4.2. Veebilehe käitamiseks, haldamiseks ja täiustamiseks – võime Sinu antud tagasisidet kasutada teenuste täiustamiseks.Koondatud andmeid võime kasutada selleks, et saada parem ülevaade sellest, kuidas kasutajad Veebilehel võimaldatud teenuseid ja ressursse kasutavad;

4.3. päringutele vastamiseks ja teavituste edastamiseks – kasutame Sinu e-posti küsimustele ja muudele päringutele vastamiseks, samuti info edastamiseks, kui see on vajalik seoses kasutajakonto või sellega seotud tehniliste probleemide korral või kui on vajalik teavitada muudatustest teenustes;

4.4. uudiskirjade saatmiseks – korrastame regulaarselt ja hoiame ajakohasena uudiskirjade saajate nimekirja eesmärgiga tagada kvaliteetne uudiskirja sisu kasutajatele. Kui Sa otsustad meililistiga liituda, saadetakse Sulle uudiseid, infot teenuste kohta jne. Lisame tellimuse tühistamise detailsed juhised iga kirja lõppu, kui Sa peaksid soovima tulevikus e-kirjade saamisest loobuda; samuti võid Sa sel eesmärgil meiega ühendust võtta Veebilehe või kontaktide vahendusel. Kui Sa loobud uudiskirja saamisest, kustutatakse Sinu e-post automaatselt nimekirjast.

 

5. Kuidas me Sinu isikuandmeid kaitseme

Rakendame asjakohaseid andmete kogumise, säilitamise ja töötlemise tavasid ning organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi  turvameetmeid, et kaitsta Sinu isikuandmeid, kasutajanime, salasõna ja muid andmeid loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Rakendame eelnimetatud meetmed, et tagada andmete turvaline töötlemine, kehtestatud on asjakohased juhised ja reeglid ning meie töötajad töötlevad Sinu isikuandmeid üksnes enda tööülesannete täitmiseks vajalikus mahus. Volitatud töötleja kaasamisel nõuame vähemalt samasuguse turvalisuse taseme tagamist.

 

6. Sinu õigused ja juurdepääs andmetele

Sul on igal ajal õigus saada teavet enda isikuandmete töötlemise kohta esitades meile kirjaliku taotluse. Enne vastamist veendume alati, et taotluse esitajal on olemas õigus andmeid saada või nõuda toimingu tegemist. Kasutajakonto omanikuna on Sul võimalik tutvuda enda andmetega meie süsteemis.

Sul on õigus:

6.1. taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele;

6.2. taotleda oma isikuandmete parandamist, edastades meile teabe õigete andmetega;

6.3. taotleda oma isikuandmete kustutamist. Selline õigus ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse mõnel muul õiguslikul alusel või kui andmete säilitamise kohustus tuleneb õigusaktist;

6.4. taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist;

6.5. taotleda oma isikuandmete ülekandmist;

6.6. esitada kaebus järelevalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioon, [email protected], 627 4135);

6.7. võtta tagasi oma nõusolek igal ajal, mh loobuda uudiskirja saamisest. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

 

7. Isikuandmete vastuvõtjad

Me ei müü, vaheta, rendi, edasta ega tee mis tahes viisil kättesaadavaks Sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele, v. a kui andmete edastamise vajadus tuleneb andmekatsetingimustes kirjeldatud eesmärkidest või kui selline kohustus tuleneb seadusest (näiteks riigiasutused jms).

Me võime ülaltoodud eesmärkidel jagada üldist koondatud demograafilist või statistilist teavet, mis ei ole seotud tuvastamist võimaldavate isikuandmetega selliste vastuvõtjatega nagu äripartnerid ja usaldusväärsed volitatud töötlejad. Samuti võime kasutada kolmandatest isikutest teenusepakkujaid, et aidata meil oma äri ja Veebilehte hallata või teostada tegevusi meie nimel, nt uudiskirjade või küsitluste saatmine, teenuse arendamiseks. Me võime jagada Sinu teavet nende kolmandate osapooltega piiratud eesmärkidel. Me ei avalda Sinu andmeid rohkem, kui see on vajalik eesmärgi saavutamiseks võttes arvesse andmekaitset reguleerivaid õigusakte ja nende sätteid.

 

8. Isikuandmete säilitamine

Töötleme isikuandmeid nii vähe kui võimalik. Sinu isikuandmeid ei säilitata kauem, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkidel, milleks isikuandmeid vajati. Näiteks peale kasutajakonto sulgemist säilitame andmeid, kui see on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks või kui säilitamise kohustus tuleneb õigusaktidest. Vajadusel ajakohastame andmeid, tähtaja ületanud dokumendid ja teave hävitatakse. Kirjavahetust säilitame 5 aastat.

 

9. Viited teistele Veebilehtedele

Sa võid Veebilehelt leida viiteid ja sisu meie partnerite veebilehtede ja teenuste juurde (linkide kaudu). Nendel veebilehtedel kuvatav sisu ega lingid ei ole meie kontrolli all ning me ei vastuta Veebilehelt lingitud (või meie lehele linkivate) veebilehtede tavade eest. Lisaks võivad need veebilehed või teenused, sealhulgas nende sisu ja lingid, pidevalt muutuda. Nendel veebilehtedel võivad olla enda eraldiseisvad andmekaitsetingimused ja klienditeeninduse eeskirjad, mistõttu ei kohaldu neile meie andmekaitsetingimused. Sirvimine ja suhtlemine mis tahes muul veebilehel, sh veebisaitidel, millel on link meie Veebilehele, kehtivad selle veebisaidi enda tingimused ja eeskirjad.

 

10. Küpsised

Kasutame Veebilehel küpsiseid – pisikesi faile, mis laetakse Sinu arvutisse või teise seadmesse, millega Veebilehte külastad.

Küpsised paigaldatakse Sinu seadmesse järgmistel viisidel:

10.1. sessiooniküpsised – salvestatakse Sinu seadmesse Veebilehe kasutamise ajal ning kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist;

10.2. püsiküpsised – salvestatakse Sinu seadmesse Veebilehe kasutamisel ning võimaldab Sinu eelistusi meeles pidada. Need küpsised automaatselt ei kustu, kuid saad need soovi korral ise ära kustutada;

10.3. ajaga piiratud küpsised – küpsiste aeg seadmes on ajaliselt piiritletud, kuid saad need soovi korral ka ise ära kustutada.

Tänu küpsistele töötavad Veebilehe funktsionaalsused, mille abil saame pakkuda Veebilehel paremat kasutuskogemust. Samuti kasutame küpsiseid statistilise teabe kogumiseks, milleks on näiteks kasutajate eelistused, et saaksime enda teenuseid täiustada ja analüüsida. Küpsised hindavad seda, kuidas Sa anonüümse kasutajana Veebilehega suhtled ning kogutud andmed ei võimalda Sinu isikut tuvastada, kuid mõned küpsised võimaldavad tuvastada Sinu veebilehitseja ja kasutatava seadme. Mõned küpsised on vajalikud Veebilehel pakutavate teenuste toimimiseks, näiteks autentimisküpsised, IT-süsteemide tehnilised küpsised.

Selgitame alljärgnevalt, milliseid küpsised me kasutame, millist teavet need koguvad, kuidas me seda kasutame ja miks on neid küpsiseid vahel tarvis salvestada ning kuidas saad küpsiste salvestamist keelata, kuigi see võib piirata või takistada Veebilehe teatud funktsionaalsuste toimimist.

 

11. Küpsiste kasutamine

Kui lood Veebilehel endale kasutajakonto, siis kasutame registreerumisprotsessi juhtimiseks ja üldiseks haldamiseks küpsiseid. Sellised küpsised kustutatakse tavaliselt välja logides, kuid mõnel juhul võidakse need alles jätta, et mäletada Sinu eelistusi ka pärast välja logimist.

Me kasutame küpsiseid, kui oled sisse logitud, et saaksime selle meelde jätta. Nii ei pea Sa iga kord Veebilehte külastades uuesti sisse logima. Need küpsised eemaldatakse või kustutatakse tavaliselt siis, kui Sa välja logid, et tagada juurdepääs piiratud funktsioonidele ja aladele ainult sisselogitud kasutajatele.

Veebilehel pakume uudiskirja tellimise teenust ning kasutame küpsiseid, et meeles pidada, kas oled juba registreeritud ja kas kuvada teatavad märguanded, mis kehtivad ainult tellitud / tellimata kasutajatele.

Aeg-ajalt palume Kasutajatel täita küsimustikke saamaks kasulikku infot, et tulevikus paremaid tööriistu rakendada või oma kasutajatest parem ülevaade saada. Nende küsimustikega seoses võidakse kasutada küpsiseid, et jätta meelde, kes on küsimustiku juba täitnud ning, et kuvada Sulle täpseid tulemusi, kui oled järgmisele lehele liikunud.

Kui esitad andmeid vormi kaudu, mis asub kontaktilehel või kommenteerimise osas, võidakse küpsiseid kasutada selleks, et Su kasutaja andmed hilisemaks kirjavahetuseks säilitada.

 

12. Kolmandate isikute küpsised

Mõnel erandjuhul kasutame ka usaldusväärsete kolmandate isikute pakutavaid küpsiseid. Järgnevalt on kirjeldatud, milliseid küpsiseid Veebilehel võidakse kasutada.

Veebilehel kasutatakse Google Analytics lahendust, mis on veebis üks levinumaid ja usaldusväärsemaid analüüsilahendusi ning aitab meil mõista, kuidas kasutajad Veebilehte kasutavad ning kuidas saaksime nende kasutuskogemust paremaks muuta. Need küpsised võivad muuhulgas jälgida näiteks seda, kui kaua aega Sa veedad külastataval Veebilehel või lehekülgedel, mis omakorda aitab meil sulle huvipakkuvat sisu näidata, kuid need küpsised ei salvesta personaalset informatsiooni.

Aeg-ajalt katsetame uusi funktsioone ja teeme muudatusi veebilehe ehituses. Uute funktsioonide katsetamise ajal võidakse neid küpsiseid kasutada tagamaks, et Veebilehe külastuskogemus on järjepidev, aidates meil samal ajal mõista, milliseid optimeerimismeetmeid meie Veebilehe kasutajad kõige rohkem hindavad. Selle jaoks kasutame Hotjar tööriista.

Kasutaja sisselogimiseks ja sotsiaalmeedia kontoga sidumiseks (Google, Microsoft), kasutatakse autentimiseküpsist, mis kustub peale autentimise protsessi.

Täpsem ülevaade küpsistest, mida Veebilehel kasutatakse:

Küpsise nimetus Aegumis tähtaeg Küpsise funktsionaalsus
_ga 2a Loob sinu külastusest unikaalse ID, mille alla kogub statistikat külastaja käitumisest.
_gat 24h Loob sinu külastusest unikaalse ID, mille alla kogub statistikat külastaja käitumisest.
_collect sessioon Sellega tehakse kindlaks Sinu veebilehitseja, operatsioonisüsteem ning leht, millelt Sa saabusid.
AWSELB sessioon Kasutatakse, et jaotada sissetulevat liiklust eraldi serverite vahel, et hõlbustada veebilehe kasutamise kiirust.
AWSELBCORS sessioon Registreerib, et mis serverit jääb kasutaja kasutama peale seda, kui talle on määratud eelneva küpsise poolt kasutusserver.
rc::c sessioon Kasutatakse, et eristada inimkasutajad ja robotid.
__utmt 10 min Kasutatakse nõudluse piiramiseks.

 

13. Küpsiste haldamine

Küpsiste kasutamist on võimalik keelata veebilehitseja seadetes (täpsemad juhised leiad oma veebilehitseja  Help / Spikker sektsioonist). Pea meeles, et küpsiste keelamine mõjutab Veebilehe ja ka paljude teiste külastatavate veebilehtede funktsioone. Küpsiste keelamine põhjustab tavaliselt ka Veebilehe teatavate funktsionaalsuste ja funktsioonide blokeerimise. Kui Sa pole kindel, kas soovid küpsiseid lubada või keelata, on soovitatav lubada kõigi küpsiste kasutamine, sest neid rakendatakse Sinu poolt kasutatava teenuse osutamiseks ja nii on kindel, et ükski Veebilehe funktsionaalsus ei ole piiratud.

Sa saad kustutada kõik enda seadmesse salvestatud küpsised, kustutades oma veebilehitseja sirvimisajaloo. See kõrvaldab kõik küpsised kõigist külastatud veebisaitidest. Pane tähele, et nii võid kaotada ka osa salvestatud teabest (nt salvestatud sisselogimisandmed, saidi eelistused).

Enamiku veebilehitsejaid saab seadistada nii, et küpsiseid Sinu seadmesse ei salvestataks, kuid sellisel juhul pead käsitsi kohandama teatavaid eelistusi iga kord, kui Veebilehte külastad ning mõned teenused ja funktsioonid ei pruugi sellisel juhul toimida (nt sisselogimine).

Üksikasjalikku teavet küpsiste kohta saab aadressil aboutcookies.org.

 

14. Isikuandmetega seotud rikkumine

Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu Sinu õigustele ja vabadustele, siis vormistame selle kohta vastavad dokumendid. Kindlasti võtame kasutusele meetmed, et rikkumine kohe lõpetada.

Kui rikkumise tulemusena tekib Sinu õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Sind. Teavituse eesmärk on võimaldada Sul rakendada vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

 

15. Muudatused andmekaitsetingimustes

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel on õigus käesolevaid eeskirju mis tahes ajal uuendada. Soovitame Sul käesolevat lehte regulaarselt külastada, et olla kursis sellega, kuidas me kogutavaid isikuandmeid kaitsta aitame. Andmekaitsetingimuste lõpus olev kuupäev annab märku, millal on Veebilehe andmekaitsetingimusi viimati uuendatud.

 

16. Meiega kontakteerumine

Küsimuste korral seoses andmekaitsetingimuste või isikuandmetega, selle veebilehe tavade kohta või muude Veebilehe kasutamisega seotud teemadega, võta meiega julgesti ühendust.

  • Veebilehega seotud küsimuste korral palun pöördu [email protected]
  • Isikuandmetega seotud küsimuste korral palun pöördu Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse andmekaitsespetsialisti poole: [email protected].

 

Viimati muudetud: 08.12.2020