Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus pakub veebilehe brand.estonia.ee ja toolbox.estonia.ee kaudu Eesti tutvustamise jaoks mõeldud juhendeid ja materjale.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus annab õiguse kasutada brand.estona.ee materjale, kui kasutaja järgib kasutustingimusi ja brändi disainijuhiseid. Kui kasutaja ei oska hinnata, kas kasutus on kooskõlas kasutustingimuste ja brändi disainijuhistega, siis tuleb saata e-kiri aadressile [email protected].

1. Mõisted

1.1. Aino kirjatüüp – Eesti brändi ametlik kirjatüüp, mille autoriõigused kuuluvad Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele;

1.2. Eesti bränd – kokku lepitud sõnumid ja visuaalne identiteet Eesti tutvustamiseks, mida koondab brand.estonia.ee;

1.3. Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik või asutus, kes/kelle esindaja on loonud konto ja laeb veebilehelt materjale alla;

1.4. Kasutustingimused – käesolevad kasutustingimused;

1.5. Konto – kasutajakonto, mille kaudu kasutaja end identifitseerib ning mis on eelduseks materjalide alla laadimiseks;

1.6. Litsents – luba materjalide kasutamiseks, järgides käesolevates kasutustingimustes sätestatud nõudeid;

1.7. Materjal – Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse poolt veebilehe kaudu pakutavad Eesti tutvustamiseks mõeldud materjalid, mis on veebilehelt alla laetavad;

1.8. Materjalide allalaadimine – veebilehelt materjalide ülekandmine kasutaja tööjaama;

1.9. Materjalide kasutamine – veebilehelt materjalide allalaadimine ja sellele järgnev materjalide kasutamine;

1.10. Sõnamärgid – kindla graafilise kujuga märgid, mis loovad seose Eesti ning soovitud valdkonna vahel;

1.11. Tuletatud teos – teise autori teose (algse teose) alusel loodud uus, loominguliselt iseseisev ja algsest teosest sõltumatu teos;

1.12. Veebileht – estonia.ee ja selle alamleht toolbox.estonia.ee.

2. Konto

2.1. Materjalide kasutamise tingimuseks on konto loomine. Konto loomiseks tuleb täita registreerimisandmed (sealhulgas e-posti aadress ja salasõna, mida Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kasutab kasutaja tuvastamiseks, kui ta veebilehte kasutab).

2.2. Konto loomise eeltingimuseks on nõustumine kasutustingimustega ja tutvumine andmekaitsetingimustega.

2.3, Konto registreerimiseks peab füüsilisest isikust kasutaja või juriidilise isiku või asutuse esindaja olema täielikult teovõimeline.

2.4. Kui kasutaja ei soovi jätkata konto kasutamist, on võimalik veebilehel enda konto kustutada. Konto kustutamisel on kasutaja kohustatud viivitamatult lõpetama materjalide kasutamise ning hävitama kõik tema valduses või tema kontrolli all olevad materjalide koopiad.

3. Kasutaja õigused ja kohustused

3.1. Kasutajal on õigus kasutada materjale kooskõlas kasutustingimustega.

3.2. Kasutaja kohustub tagama, et ta kasutab veebilehte ja materjale vastavalt kasutustingimustele. Kui kasutaja ei oska hinnata, kas kasutus on kooskõlas kasutustingimustega, siis tuleb saata täpsustust küsiv e-kiri aadressile [email protected].

3.3. Kasutaja kohustub hoidma turvaliselt ja konfidentsiaalsena enda konto kasutajanime ning parooli. Parooli konfidentsiaalsuse rikkumiseks loetakse selle avaldamist kolmandatele isikutele, mis võimaldab kolmandatel isikutel kontot kasutada. Kolmandaks isikuks loetaks mistahes muu füüsiline isik peale kasutaja. Kasutaja vastutab tekitatud rikkumiste ja kahjude eest ning kõigi toimingute eest, mis tehakse kasutaja salasõna ja konto abil. Kasutaja on kohustatud viivitamatult teavitama Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutust kõikidest turvalisuse rikkumistest või omavolilisest konto kasutamisest, saates e-kirja aadressile [email protected].

3.4. Kasutaja kohustub allalaetud materjalidest vastavalt punktile 6.2 loodud tuletatud teose edastama esimesel võimalusel Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele (saates e-kirjaga aadressile [email protected]). Kasutaja annab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele õiguse tuletatud teoste varaliste õiguste kasutamiseks, sealhulgas õiguse teha tuletatud teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi (õigus teose töötlemisele) ning teha tuletatud teos üldsusele kättesaadavaks sellisel viisil, et isikud saavad teoseid kasutada vastavalt kasutustingimustele.

3.5. Kasutaja kohustub hoiduma veebilehe häirimisest ja kahjustamisest. Sealhulgas on kasutajal keelatud:

3.5.1. veebilehte muuta või kasutada seda reklaami või avaliku kuvamise, esitamise, müümise või rentimise eesmärgil;

3.5.2. veebilehte dekompileerida, pöördprojekteerida, demonteerida või muuta;

3.5.3. eemaldada omandiõigusega seotud või muid varalisi teateid või andmeid või dokumente veebilehelt;

3.5.4. veebilehel andmeid kaevata, seda häkkida, automaatselt sirvida või jälgida;

3.5.5. edastada rämpsposti, massandmeid või soovimatut teavet;

3.5.6. võltsida päiseid või muudmoodi muuta identifikaatoreid (sealhulgas URL-e), et veebilehel avaldatud materjali päritolu varjata;

3.5.7. oma seotust mõne isiku või üksusega vääriti esitada;

3.5.8. tavapärast teabevahetust takistada või käituda muudmoodi viisil, mis häirib veebilehe kasutajate võimet veebilehte kasutada;

3.5.9. võtta osa tegevustest, mis rikuksid mis tahes usaldussuhteid, mis tahes kohaldatavaid kohalikke, riiklikke või rahvusvahelisi seadusi või muid regulatsioone, sealhulgas ohustada mis tahes seotud kontode või veebilehtede turvalisust, juhtida seadusvastaseid loterii- või hasartmänguoperatsioone, jälitada või vägivallaga ähvardada;

3.5.10. koguda teiste kasutajate isikuandmeid, kui kasutajad pole selleks eraldi luba andnud. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ei vastuta sellisel juhul kasutaja poolt teostatava isikuandmete töötlemise eest;

3.5.11. koguda või säilitada veebilehe andmeid mis tahes eesmärgil, mis pole kooskõlas kasutustingimustega.

3.6. Materjalide avaldamisel tuleb võimaluse korral märkida autori nimi (nt Foto/Video autor ees- ja perekonna nimi).

3.7. Kasutaja poolt avastatud materjalide kasutamise õiguse mistahes rikkumisest kolmandate isikute poolt kohustub kasutaja koheselt teavitama Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutust, saates e-kirja aadressile [email protected].

3.8. Veebilehe kasutamine hõlmab litsentsi, mitte omandiõiguse üleandmist. Kasutaja ei muutu materjalide omanikuks ega saa endale veebilehe või materjalipanga andmebaasiõigusi, samuti ei ole kasutajal õigust anda materjale teistele isikutele kasutamiseks.

4. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse õigused ja kohustused

4.1. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus jätab endale õiguse veebilehel pakutavaid teenuseid (või osa nendest) igal ajal muuta, ajutiselt peatada või lõpetada ja/või katkestada ette teatamata kasutaj juurdepääs veebilehele. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib samuti materjalide kasutamist piirata või nendele ligipääsu katkestada. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ei vastuta kasutaja ja mis tahes kolmanda poole ees teabe või teenuste mis tahes muutmise, peatamise või lõpetamise eest.

4.2. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib ühepoolselt ja ette teatamata kasutaja konto sulgeda ning võtta kasutajalt igal ajal veebilehe kasutamise õiguse, kui kasutaja rikub kasutustingimusi.

4.3. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib kasutustingimusi mis tahes ajal kasutajaid sellest eraldi ette teatamata muuta. Kasutustingimuste muudatustest teatatakse veebilehel.

4.4. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel on õigus kasutada kasutaja poolt allalaetud materjalidest vastavalt punktile 6.2 loodud tuletatud teoste varalisi õigusi, sealhulgas on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel õigus teha tuletatud teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi (õigus teose töötlemisele) ning teha tuletatud teos üldsusele kättesaadavaks sellisel viisil, et isikud saavad teoseid kasutada vastavalt kasutustingimustele.

4.5. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võimaldab kasutajale materjalide kasutamist vastavalt kasutustingimustes sätestatule.

5. Hüvitamine ja garantii puudumine

5. 1. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ei vastuta materjalide kasutamisega seotud mis tahes õiguslikul alusel (sh lepingulisest suhtest, lepinguvälisest õigussuhtest) tekkiva kahju eest (sh varaline ja mittevaraline kahju, saamata jäänud tulu).

5.2. Kasutaja nõustub vabastama Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse vastutusest, kaitsma ja hoidma teda kahju tekkimise eest vastutuse või nõuete osas, mis on seotud või mis tekivad veebilehe või materjalide väärkasutamise tagajärjel või siis, kui kasutajad kasutavad materjale. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus püüab mõistlikul viisil kindlustada, et veebilehel olevad materjalid, teave ja andmed on täpsed ning usaldusväärsed, kuid Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ei garanteeri nende täpsust ja usaldusväärsust. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus hoiab veebilehte toimimas sellisena nagu see on.

6. Autoriõigused

6.1. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus annab kasutajale õiguse materjalide kasutamiseks tasuta ja muutmiseks vastavalt punktile 6.2, ilma geograafiliste piiranguteta lihtlitsentsi alusel all-litsentsi andmise ja edasimüügi õiguseta, kasutustingimustes kirjeldatud viisil ja tingimustel (vt punkt 7).

6.2. Materjale võib muuta üksnes brändi disainijuhistes toodud tingimustel.

6.3. Materjalide kasutamine on lubatud üksnes vastava litsentsi tingimustes (vt p 7) nimetatud eesmärgil. Punktis 7 nimetatud litsentsitingimustes toodust erineval eesmärgil on materjalide kasutamine lubatud üksnes Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse eelneval loal (loa taotlemiseks tuleb saata e-kiri aadressile [email protected]).

6.4. Kasutaja ei tohi saadud litsentsi alusel anda all-litsentsi ega müüa allalaetud materjale edasi. Samuti ei tohi luua materjalide alusel andmebaase. Materjalide andmebaasides, FTP-serverites, pilveteenustes jms viisil üldsusele kättesaadavaks tegemine on keelatud.

6.5. Litsents kaasneb iga allalaadimisega.

7. Litsentsitüübid

7.1. Standard litsents

7.1.1. Materjalide kasutamine on lubatud üksnes Eesti, sh Eesti ühiskonna või Eesti majandusvaldkondade rahvusvaheliseks tutvustamiseks. Materjalide kasutamine Eestis on lubatud tingimusel, et materjalide kasutamise peamine eesmärk on suunatud potentsiaalsetele või olemasolevatele välispartneritele või -külalistele.
7.1.2. Sõnamärkide kasutamine on lubatud Eesti kindla valdkonna tutvustamiseks potentsiaalsetele või olemasolevatele välispartneritele või -külalistele.

7.1.3. Materjale ei tohi kasutada eesmärgil, mis ei ole kooskõlas kasutustingimuste punktidega 7.1.1-7.1.2. Materjale ei tohi kasutada muuhulgas:

7.1.3.1. reklaamikampaaniates ja turundustegevustes, mis on suunatud konkreetse toote või teenuse müügiks;

7.1.3.2. üksikisikute, ettevõtete või kolmanda sektori ühingute veebilehtedel, trükistes, telereklaamides ning teistel reklaamikandjatel, mis on suunatud konkreetse toote või teenuse müügi edendamiseks;

7.1.3.3. konkreetsete toodete või teenuste tutvustamiseks;

7.1.3.4. toote või teenuse tähistamisel;

7.1.3.5. kaubamärgi või tööstusdisainlahenduse loomisel ja registreerimisel.

7.1.4. Uute sõnamärkide loomise õigus on üksnes Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel. Kasutajal ei ole õigust luua uusi sõnamärke.

7.1.5. Materjalide kasutamine mittemüügiotstarbel kasutatavatel meenetel on lubatud tingimusel, et nende disain on eelnevalt kooskõlastatud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega (saates e-kirja aadressile [email protected]).

7.2. Standard + turism litsents

7.2.1. Materjalide kasutamine on lubatud:

7.2.1.1. Eesti, Eesti ühiskonna või Eesti majandusvaldkondade rahvusvaheliseks tutvustamiseks;

7.2.1.2. Eesti turismiettevõtjatel ja -organisatsioonidel teenuse turunduseks ja müügiks;

7.2.1.3. teiste riikide turismiettevõtjatel ja -organisatsioonidel teenuse turunduseks ja müügiks, kui eesmärgiks on tuua Eestisse välisturiste.

7.3. Aino kirjatüübi litsents

7.3.1. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus annab kasutajale õiguse Aino kirjatüüpi vabalt kasutada.

7.3.2. Kasutajal on õigus Aino kirjatüüpi kasutada etteantud kujul. Kasutajal ei ole õigust kirjatüüpi muuta.

7.3.3. Keelatud on Aino kirjatüübi kasutamine logo, sõnamärgi, kaubamärgi või tööstusdisainlahenduse loomisel ja registreerimisel.

8. Lubamatu kasutusviis

Sõltumata litsentsitüübist on kõikide materjalide puhul keelatud kasutada materjale viisil ja kontekstis, mis:

8.1. ei oma seost Eestiga;

8.2. rikub Eesti või rahvusvahelisi õigusakte;

8.3. on ebasobiv, kuritahtlik, kõlvatu, laimav, rassistlik, vägivaldne, solvav, ahistav või on muul moel vastuolus avaliku korra või heade kommetega või ei vasta üldisele heale maitsele;

8.4. kahjustab või võib kahjustada Eesti brändi kontseptsiooni ja terviklikkust;

8.5. halvustab Eesti ettevõtteid, ühiskonda, tooteid või teenuseid.

9. Litsentsi tähtaeg ja ülesütlemine

9.1. Kasutajal on õigus materjale kasutada materjali juures näidatud tähtajani.

9.2. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib litsentsi igal ajal üles öelda, teavitades sellest kasutajat esimesel võimalusel. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ei vastuta litsentsi ülesütlemisega seotud võimaliku kahju ega mis tahes kahjulike tagajärgede eest.

9.3. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel on õigus litsents etteteatamise tähtajata üles öelda juhul, kui kasutaja vaatamata Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse poolsele tähelepanu juhtimisele rikub jätkuvalt kasutustingimusi.

9.4. Materjalide kasutamise tähtaja möödumisel, samuti kui Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus on litsentsi üles öelnud, on kasutaja kohustatud viivitamatult lõpetama materjalide kasutamise ning hävitama kõik tema valduses või tema kontrolli all olevad materjalide koopiad.

10. Vastutus

10.1. Kasutaja vastutab kasutustingimuste rikkumisega Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele tekitatud kahju eest.

10.2. Kui kasutaja rikub kasutustingimusi, on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel õigus nõuda rikkumise lõpetamist. Rikkumise jätkumisel on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel õigus litsents üles öelda ning nõuda leppetrahvi 2000 eurot iga rikkumise eest. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kasutajat kohustusest hüvitada kahjud, mida leppetrahv ei kata.

10.3. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus on õigus esitada leppetrahvinõue 12 kuu jooksul alates rikkumisest teada saamisest.

11. Muud tingimused

11.1. Veebilehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ja seda sõltumata kasutaja elu- või asukohariigist.

11.2. Kõik vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

11.3. Kõik Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse teated saadetakse kasutaja e-posti aadressile, mille kasutaja andis Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele kasutajakonto loomisel või uuendamisel.

11.4. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt andmekaitse tingimustele (andmekaitsetingimused – Brand Estonia).

 

Kinnitatud 12.12.2023.