Juhendi eesmärk on suunata ühendorganisatsioonis üritusi planeerivaid töötajaid mõtlema ürituse kestliku formaadi peale. Juhend koosneb seitsmest moodulist. Välja on toodud ideaalne olukord, samuti minimaalsed nõuded ja soovitused, mida järgida, et üritus vastaks kestliku fookusega tegevusele.

 

KestlikuUritusePlaneerimiseJuhend

Ligipääsetavus

Ideaal

Üritus toimub kergesti ligipääsetavas asukohas. Lai ühistranspordivõrk ja selle alternatiivid on kättesaadavad ning liikuvust soodustavad. Info parkimisalade ja transpordivõimaluste kohta on välja töötatud ning kuvatud/edastatud. Kõik on läbi mõeldud – alates korraldaja tehnilisest meeskonnast kuni toitlustuspakkujani.

Üritust korraldades on juba teada:

 • asukoht (aadress ja kirjeldus, lahtiolekuajad);
 • ühistransport (peatuse nimed ja transpordiliik);
 • parkimine (lähedal olevad parklad, eri liiki sõidukite laadimisvõimalused ja hinnad);
 • sissepääsud, liftid, erivajadused / korraldusmeeskonna ligipääsetavus ja soovitused;
 • ligipääsetavuse soovitused (Tallinnas: https://lips.tallinn.ee/est). 

 

Minimaalsed nõuded

 • Tee kättesaadavaks ja jaga eelinfot selle kohta, milliseid transpordivõimalusi kasutades asukohta jõuab ning millised on parkimisvõimalused ja alternatiivid, kui kasutada oma transporti.
 • Välisriikidest tulijatele jaga infot lennureisi kliimamõju kompenseerimise võimaluste kohta. Näitena võib välja tuua riigid, kus selline võimalus on olemas.
 • Toimumiskoha valikul pea silmas väikse jalajäljega valikuid: ühistransport, rattad, rendiautod, nende saadavus ja parkimine, kokkulepped, broneerimine.

 

Soovitused

  • Arvesta võimaluse korral ürituse toimumiskoha valikul, et see oleks lihtsasti ligipääsetav ühistranspordiga, rattaga või jalgsi.
  • Tutvu ligipääsetavuse põhimõtetega ning mõista eri- ja eristuvate vajadustega inimeste õigust osaleda sündmusel. Ligipääsetavuse selgitus ja põhimõtted on esitatud SIIN.
  • Väldi ummikuid. Teavita alati osalejaid sellest, kuidas on üritusele võimalik tulla ühistranspordiga ning kus asuvad parkimisalad. Too välja võimalus kaugemale parkida ja sealt ühistranspordi või alternatiivse sõiduvahendiga üritusele jõuda.
  • Võimaluse korral pane käima eribussid või rongid. Soovita tulla üritusele ühistranspordiga, rattaga või jalgsi.
  • Korraldajatele võib soovitada müüa teatud üritustele pileteid autopõhiselt: pilet auto kohta sõltumata reisijate arvust, parkimissoodustus või parkimine lähemal, kui ühes autos on rohkem inimesi.
  • Paku mitmekesist transpordi kasutamise võimalust, näiteks auto jagamist läbi rakenduste, Google Docsi, FB jne.
  • Korraldustiim võiks paluda osalejatel hinnata enda eelnevat võimalikku jalajälge.
  • Tee koostööd Bolti, Tuule või mõne muu sõida-ja-pargi-süsteemiga. Tee tasuta ühistranspordi kokkulepped kohaliku omavalitsusega. Esinejate transpordil peaks lähtuma jalajälje vähendamisest.

Toimumise koht ja majutus

Ideaal
Ürituse toimumise koha valik ja hea ligipääsetavus võib aidata vähendada kasvuhoonegaaside teket, vältida prügi tekitamist ja säästa loodusvarasid.

 

Minimaalsed nõuded

 • Vali ürituse pidamiseks koht, mis jääb enamiku osalejate lähiümbrusesse, nii et sinna pääseks kas jala, jalgratta või ühistranspordiga. Julgusta osalejaid kohtumisele tulema ühissõidukiga, näiteks bussi, rongi või trammiga. Teavita osalejaid ühistranspordi võimalustest ning kaalu osalejatele tasuta piletite jagamist.
 • Ürituse kohavalikul tuleks arvestada seda, et oleks lihtsam kaasata kohalikke ettevõtteid, mis on lähedal olemasolevale sotsiaalsele taristule: ürituseks vajalikud teenusettevõtted, poed, restoranid, apteegid ja muu vajalik.

 

Soovitused

 • Kaalu, kas kohtumist saaks pidada veebis, kasuta ära võimalusi, mida pakuvad tele- ja videokonverentsiteenused, et ei peaks nii palju sõitma. Kui veebikohtumine ei ole võimalik, paku osalistele, kelle transport on eriti suure süsinikujalajäljega, võimalust kohtumisest osa võtta veebi kaudu.
 • Keskkonnasäästlike lahenduste leidmisel eelista võimaluse korral väiksema sissetulekuga sihtkohta tavapärase suurlinna asemel, et elavdada kohalikku majandust ja tuua piirkonnale kasu. Edasta alati osalejatele info selle kohta, miks sa just selle koha valisid. Nii suurendad kohavalikul teadlikkust erinevatest kestlikkuse põhimõtetest ja hoonehalduse kestlikkuse teemast ürituste korraldamisel.
 • Vali sellised kohtumis- ja majutuskohad, mis järgivad keskkonnahoidlikke tegevuspõhimõtteid, sh energiasäästu jäätmete kogumise ja taaskäitlemise vallas. Mõned rahvusvahelised hoonete sertifikaadid on näiteks BREEAM, LEED, Green Key. Keskkonnajuhtimise kohustused on sertifitseeritud ka selliste märgistega nagu ISO 14001, BS8901 või EMAS. Otsi neid standardeid või neid ürituse toimumisriigi omi.
 • Osalejate valikut saad mõjutada, soovitades hotelle nende jätkusuutlikkuse alusel, ning logistikamärkmetes saad hotelle eelvalida. Korraldajana on võimalus mõjutada osalejate majutusvalikuid, kui korraldad teadlikkuse suurendamise seminari ning kaasad hotelle ja reisikorraldajaid.

Keskkonnahoidlikud hanked

Minimaalsed nõuded

 • Hanke ettevalmistamisel sõnasta ootused, mis kajastuvad tehnilises kirjelduses (aluseks minimaalsete nõuete kirjeldused).
 • Hindamiskriteeriumite osakaalude määramisel arvesta hankes osalejate poolt keskkonnamõjuga toodete või teenuste pakkumist.
 • Hanke täitmisel määra järelevalve tegija ja lepi kokku, mida hinnatakse, millal ja kuidas.
 • Sõnasta hankes sanktsioonid/tagajärjed, millega hankepartner peab arvestama, kui esineb kõrvalekaldeid või rikkumisi.

 

Soovitused

 • Hanke koostamisel arvesta kestlike ürituste korraldamiseks loodud minimaalseid nõudeid ja soovitusi, et säiliks võimalus leida sobiv koostööpartner.
 • Kasuta võimalust enne hanke väljakuulutamist hinnata turul pakutavaid teenuseid ning korralda vajadusel hanget tutvustav üritus.
 • Täiusta hanke järelevalve kogemuse põhjal juhendmaterjali.
 • Hinda, kas sanktsioonid on vajalikud ja mõistlikud.
 • Sanktsioonide sõnastamisel arvesta, et need ei oleks piiravad ega põhjustaks pakkuja hankes mitteosalemist.

Toitlustus

Minimaalsed nõuded

 • Eelista võimalikult palju kohalikku ja hooajalist toitu.
 • Kasuta korduskasutatavaid nõusid. Kui see ei ole võimalik, siis võta kasutusele biolagunevad ühekorranõud. Uuri enne, kas ürituse toimumiskoha läheduses on biolagunevate nõude ümbertöötlemise ja nõude liigiti kogumise võimalus.
 • Ülejääkide vältimiseks arvesta tegeliku vajaduse ja asjaoluga, et kõik registreerunud ei tule kohale. Kui toitu jääb siiski üle, anneta see või anna osalejatele kaasa.
 • Paku alati ka tasakaalustatud vegan- ja taimetoitu. Märgista see vastavalt.

 

Soovitused

 • Ülejääkide vähendamiseks võiksid portsjonid olla väiksemad (nt pooleks lõigatud võileivad).
 • Rahvusvahelistel üritustel arvesta osalejate sotsiaalse ja kultuurilise taustaga.
 • Arvesta erivajaduste ja puuetega inimestega.
 • Kohvi valmista vahetult masinaga. Varem termosesse tehtud kohv liisub ja tekivad ülejäägid.
 • Paku kohvi kõrvale ka taimset piima.
 • Kasuta võimaluse korral õiglase kaubanduse tooted (nt kohv, tee, suhkur).
 • Kasuta võimaluse korral mahetooteid.
 • Väldi eraldi väikestes pakendites tooteid (nt suhkur, koor).
 • Joogiks eelista (kraani)vett, mida pakutakse suurematest kannudest.
 • Eelista toitlustajaid, kes lähtuvad samadest põhimõtetest.
 • Informeeri osalejaid keskkonnasäästlikust toitlustusest.

Energia ja kliima

Ideaal

Kogu energia tuleb taastuvatest allikatest, hoone ja kasutatavad seadmed on energiatõhusad, kasutatavad materjalid on korduskasutatavad, jäätmeid tekib minimaalselt ja need kogutakse liigiti.

 

 Minimaalsed nõuded

 • Lähtu energiatarbimise efektiivsuse põhimõtetest! (Ressursse, nagu küte, vesi jms kasutatakse säästlikult).

 

Soovitused

Hoonete energiatarve

 • Arvesta kokku eeldatav energiatarve, et tagatud oleks piisav võimsus.
 • Kui ürituse toimumispaik seda võimaldab, vali energiaallikaks püsiv elektriühenduse lahendus ajutiste generaatorite asemel.
 • Määra meeskonnast inimene, kes kontrollib ürituse ajal jooksvalt, et ei tekiks ressursikadu.
 • Ürituse läbiviijal/hankepartneril on olemas energiavähendamise plaan konkreetsete mõõdikutega.
 • Kasuta maksimaalselt päevavalgust (ruumid, kohvinurgad, sööginurk, messiala jne).
 • Hoones peaksid olema energiatõhusad LED-lambid!
 • Hoones peaks olema võimalik temperatuuri langetada/tõsta. Langeta temperatuuri ruumides, kus tegevust ei toimu!
 • Konverentsihoonete ja hotellide valimisel arvesta energiasäästlike lahendustega (energiamärgis A, B).
 • Elektrit hangi taastuvast energiaallikast (nt roheline elekter).

 

Seadmed

 • Jälgi, et üritustel kasutatav inventar oleks võimalikult energiasäästlik. Kasuta elektrienergiat tarbivaid seadmeid väikseimas võimalikus mahus, mis on vajalik ürituse korraldamiseks.
 • Kasuta üritusel inventari, mis vähendab ressursside raiskamise võimalust: eelista pumba või taimeriga kätepesujaamu, liikumisanduriga valgustust, täidetavaid desovahendite anumaid ühekordsete asemel jne.
 • Seadmed, mida vaheaegadel/pausidel ei kasutata, lülita selleks ajaks energiasäästurežiimile või täielikult välja.
 • Kompenseeri korraldajate või osalejate poolt vältimatud kasvuhoonegaasi heitmed (nt ürituse pileti ostmisel on olemas kompensatsioonivariant või see on automaatselt juba hinna sisse arvestatud). Kompenseerimislahenduse pakub välja korraldaja!

Jäätmekäitlus

Ideaal

Vähenda, kordus- ja taaskasuta! Ürituse korraldamisega tekib jäätmeid minimaalses koguses, jäätmete koguseid mõõdetakse eri liikide kaupa ja igal järgneval aastal püütakse jäätmekogust vähendada.

 • Jäätmete tekke minimeerimine on enne läbi mõeldud ning koostööpartnerid on jäätmetekke minimeerimisest ja korraldusest teadlikud ning järgivad samu nõudeid.
 • Korralduskohas on nii osalejatel kui ka korraldajatel võimalik jäätmeid liigiti sorteerida ning jäätmete liigiti käitlemine on korraldatud koostöös kohaliku jäätmekäitlusettevõttega.

 

Külastajate jäätmete kogumise liigid sõltuvad ürituse iseloomust. Eraldi tuleb koguda vähemalt segaolmejäätmeid, biojäätmeid ning panditaarat ja pakendeid (kui neid üritusel tekib).

Korraldaja tagab, et liigiti kogutud jäätmed saadetakse liikide kaupa ringlusesse. Selleks lepib ta korralduskoha ja koostööpartneritega kokku, et nad koguvad jäätmeid ning annavad need käitlejale üle liikide kaupa, ning korralduskoht esitab korraldajale aruande jäätmekoguste kohta.

 

Minimaalsed nõuded

 • Teavita koostööpartnereid jäätmekäitluse korraldusest.
 • Hügieenitarbed, nagu seep, šampoon ja dušigeel, on minipakendite asemel dosaatorites.
 • Väldi ühekordsetes minipakendites suhkrut, teed, piima jms ning ühekordseid joogikõrsi.
 • Kasuta korduskasutatavaid taldrikuid, tasse, söögiriistu ja klaase.
 • Toidujäätmete tekke vähendamiseks anna toitlustajale teada osalejate täpne arv.
 • Taga jäätmete nõuetekohane ja keskkonnahoidlik käitlemine kogu ürituse toimumise territooriumil.
 • Paigalda prügi liigiti kogumist võimaldavad konteinerid.
 • Taga, et prügikastidel oleksid selged ja arusaadavad sildid (eri keeltes, piltsümbolitega). Siltide kujundusfailid asuvad siin. NB! Oluline on järgida väljakujunenud värvilahendusi: taara – roheline; biojääde – pruun, segapakend – kollane, segaolmejäätmed – must.
 • Taga, et korralduskohal oleks jäätmekäitlejaga kirjalik kokkulepe jäätmete eraldi käitlemiseks.

 

Soovitused

 • Vali materjale nende korduskasutatavuse järgi.
 • Minimeeri pakendeid, nt korduskasutatavate toodete ja hulgipakendite eelistamise abil.
 • Pudelijooke paku vaid klaaspudelitest.
 • Lepi enne kokku, kes annetab ülejäänud toidu, kas toitlustaja või korraldaja. Kui seadused võimaldavad, siis anneta söömata toit toiduabi andvale ühingule.
 • Toitlustaja sorteerib eri liiki toidujäätmed ja suunab biojäätmed kompostimisele.
 • Nõua, et tarnija võtaks pakendid tagasi.

Külaliste juhtimine

Minimaalsed nõuded

 • Taga, et ürituste kestlikkuse eesmärgid oleksid selgelt sõnastatud ja kõikidele kättesaadavad (eelistatavalt organisatsiooni kodulehel).
 • Teavita osalejaid iga ürituse reeglitest võimalikult aegsasti, näiteks koos kutsega. See peaks kindlasti hõlmama ka infot transpordi/logistika kohta. Ürituse kestlik suunitlus peaks olema nähtav ka siltidel ja infoviitadel.
 • Kasuta siltide, bännerite, nimesiltide jms tarvikute puhul võimaluse korral korduskasutatavaid materjale, mis korjatakse ürituse lõppedes kokku.
 • Info- ja reklaammaterjalide puhul eelista digitaalseid kanaleid ning hoia pabermaterjali mahtu minimaalsena.
 • Kogu üritusel osalejatelt (ja teistelt korraldajatelt) tagasisidet ja ettepanekuid selle kohta, kuidas kestlike üritusi järgmine kord veel paremini korraldada. Vajaduse korral vaata üle ja täienda kestlike ürituste juhendit.

 

Soovitused

 • Kasuta osalejate kaasamisel ja kestlike teemade esiletoomiseks erinevaid loomingulisi lahendusi, näiteks viktoriine, auhindu, mikrokoolitusi, saada üritusele oma organisatsiooni kestlikusse saadikuid.
 • Tee põhiüritusest või selle osast alati otseülekanne või salvestis, mis on kõikidele kättesaadav.
 • Taga, et kingitused oleksid kohalikku päritolu, toodetud kestlikest materjalidest, võimaluse korral korduskasutatavad või kannaksid rohesõnumit (kingisaaja nimel istutatud puu, kohalik toit vms).
 • Võimaluse korral eelista kohalikke esinejaid ja artiste.
 • Kui oled jalajälje vähendamiseks kõik eelneva juba teinud, siis paku külastajatele välja võimalus anda oma panus ürituse jalajälje vähendamiseks (süsinikdioksiidi kompensatsioon).