Eesmärk on tutvustada EASi kui eksperti ja kompetentset äri arendamise partnerit. Keegi ei taha partnerit, kellest ei ole võimalik aru saada – seega peame rääkima lihtsalt ja arusaadavalt. Ekspert ei ole mitte see, kes kasutab keerulisi sõnu ja mõisteid, vaid kes suudab keerulise mõtte anda edasi lihtsalt ja arusaadavalt. Mida lühem ja konkreetsem tekst, seda suurem on tõenäosus, et kasutaja sellesse süveneb.

Tekstide loomisel tuleb ennast panna lugeja rolli ning küsida kriitiliselt:

  • Kellele on tekst mõeldud?
  • Mida nad teksti sisult ootavad?
  • Kas ja mil määral on informatsioon kasutajale vajalik ja/või huvitav?

Tekstide tonaalsus on professionaalne, selge, aga samas ka partnerlikult personaalne ehk sina-vormis. Vältida tuleks pikki ja keerulisi põimlauseid ning umbisikulist tegumoodi.

Omadused, mis peaksid kirjeldama EASi tekstide tonaalsust:

  • Lihtne
  • Konkreetne
  • Selge
  • Sõbralik
Lihtne

Võtame teiega ühendust, kui meil tekib taotluse kohta täpsustavaid küsimusi.

icon-small-x Keeruline

Rakendusüksus võib taotluse menetlemisel nõuda rakendusüksuse määratud tähtpäevaks taotlejalt selgitust ja lisateavet taotluses esitatud andmete kohta, taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge või selles esineb puudusi, näidates, milline asjaolu vajab selgitamist, täiendamist või lisateavet.

Eestit tutvustavate tekstide loomisel lähtu Eesti brändi kõneviisi juhendist.