Menu

Kasutustingimused

Info › Kasutustingimused

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS) pakub veebilehe brand.estonia.ee ja toolbox.estonia.ee kaudu Eesti tutvustamise jaoks vajalikke juhendeid ja materjale, mis sisaldavad lugu,  põhi- ja valdkondlike sõnumeid, kõneviisi, visuaalset keelt, kirjatüüpi Aino, foto- ja videopanka, infograafikat, ikoone, esitlusi jt teoseid.

EAS annab õiguse kasutada Eestit tutvustavaid materjale, kui järgite kasutustingimusi. Kui Te ei oska hinnata, kas kasutus on kooskõlas kasutustingimustega, siis saatke e-kiri aadressile: brand@estonia.ee.

Kui avalikus sektoris soovite luua uut visuaalset identiteeti või mahukat loovalahendust (nt üritused, kampaaniad) Eesti Brändi kasutades, siis kindlasti võtke ühendust brand@estonia.ee

§
Üldsätted

Üldsätted

1. Kasutustingimuste kohaldamine

Käesolevas osas (üldsätted) sätestatud tingimused kehtivad kõikidele kasutajatele kõikide materjalide osas. Eritingimused materjalide üleslaadijale ja tingimused konkreetse materjali (kirjatüüp Aino, sõnamärgid, foto, video, jne) kasutamisele sisalduvad kasutustingimuste vastavas osas.

2. Mõisted

2.1. Aino kirjatüüp – Eesti brändi ametlik kirjatüüp, mis on loodud Eesti parimatest disaini- ja kommunikatsiooniprofessionaalidest koosneva töörühma (edaspidi Eesti Disainimeeskond) tellimusel. Tingimused Aino kirjatüübi kasutamiseks on kasutustingimuste osas II;
2.2. Autor – füüsiline isik, kes loob materjale, laeb need veebilehele üles ja lubab neid veebilehelt tasuta alla laadida;
2.3. EAS – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus;
2.4. Eesti bränd –2016. aastal Eesti Disainimeeskonna poolt loodud sõnumid ja materjalid Eesti tutvustamiseks;
2.5. Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik või asutus, kes laeb veebilehelt materjale alla ja/või kes laeb veebilehele materjale üles.
2.6. Kasutustingimused – käesolevad kasutustingimused;
2.7. Konto – kasutajakonto, mille kaudu kasutaja end identifitseerib ning mis on eelduseks materjalide alla ja üles laadimiseks;
2.8. Sõnamärgid – kindla graafilise kujuga märgid, mis loovad seose Eesti ning soovitud valdkonna vahel. Tingimused sõnamärkide kasutamiseks on kasutustingimuste osas III;
2.9. Materjal – EASi poolt veebilehe kaudu pakutavad Eesti tutvustamise jaoks vajalikud juhendid ja materjalid, mis sisaldavad põhisõnumeid, lugu, väärtusi, kirjatüüpi Aino, fotosid, videoid, infograafikat, ikoone, esitlusi jt teoseid;
2.10. Materjalide kasutamine – veebilehelt materjalide allalaadimine ja sellele järgnev materjalide kasutus;
2.11. Materjalide allalaadimine – veebilehelt materjalide ülekanne kasutaja tööjaama;
2.12. Materjalide üleslaadimine – veebilehele materjalide lisamine, millega antakse võimalus Materjalide kasutamiseks teiste kasutajate poolt;
2.13. Veebileht – brand.estonia.ee ja selle alamleht toolbox.estonia.ee.

3. Konto

3.1. Materjalide kasutamise tingimuseks on konto loomine. Konto loomiseks täitke registreerimisandmed (sealhulgas e-posti aadress ja salasõna, mida kasutame Teie tuvastamiseks, kui Te veebilehte kasutate).
3.2. Konto loomise eeltingimuseks on nõustumine kasutustingimustega.
3.3. Konto registreerimiseks peab füüsilisest isikust kasutaja või juriidilise isiku või asutuse esindaja olema täielikult teovõimeline.

4. Kasutaja kohustused

4.1. Kohustute tagama, et kasutate Veebilehte ja materjale vastavalt kasutustingimustele. Kui Te ei oska hinnata, kas kasutus on kooskõlas kasutustingimustega, siis saatke täpsustust küsiv e-kiri aadressile: brand@estonia.ee.
4.2. Kohustute hoidma turvaliselt ja konfidentsiaalsena enda konto kasutajanime ning parooli. Parooli konfidentsiaalsuse rikkumiseks loetakse selle avaldamist kolmandatele isikutele, mis võimaldab kolmandatel isikutel kontot kasutada. Kolmandaks isikuks loetaks mistahes muu füüsiline isik peale kasutaja. Te vastutate tekitatud rikkumiste ja kahjude eest ning kõigi toimingute eest, mis tehakse Teie kasutaja salasõna ja konto abil. Peate viivitamatult teavitama EASi kõikidest turvalisuse rikkumistest või omavolilisest konto kasutamisest.
4.3. Kohustute hoiduma Veebilehe häirimisest ja kahjustamisest. Sealhulgas on Teil keelatud:
___4.3.1. Veebilehte muuta või kasutada seda reklaami või avaliku kuvamise, esitamise, müümise või rentimise eesmärgil;
___4.3.2. Veebilehte dekompileerida, pöördprojekteerida, demonteerida või muuta;
___4.3.3. eemaldada omandiõigusega seotud või muid varalisi teateid või andmeid või dokumente Veebilehelt;
___4.3.4. Veebilehel andmeid kaevata, seda häkkida, automaatselt sirvida või jälgida;
___4.3.5. edastada rämpsposti, massandmeid või soovimatut teavet;
___4.3.6. võltsida päiseid või muudmoodi muuta identifikaatoreid (sealhulgas URL-e), et Veebilehel avaldatud materjali päritolu varjata;
___4.3.7. oma seotust mõne isiku või üksusega vääriti esitada;
___4.3.8. tavapärast teabevahetust takistada või käituda muudmoodi viisil, mis häirib Veebilehe kasutajate võimet veebilehte kasutada;
___4.3.9. võtta osa tegevustest, mis rikuksid mis tahes usaldussuhteid, mis tahes kohaldatavaid kohalikke, riiklikke või rahvusvahelisi seadusi või muid regulatsioone, sealhulgas ohustada mis tahes seotud kontode või Veebilehtede turvalisust, juhtida seadusvastaseid loterii- või hasartmänguoperatsioone, jälitada või vägivallaga ähvardada;
___4.3.10. koguda teiste kasutajate isikuandmeid, kui kasutajad pole selleks Teile eraldi luba andnud. EAS ei vastuta sellisel juhul Teie poolt teostatava isikuandmete töötlemise eest;
___4.3.11. koguda või säilitada veebilehe andmeid mis tahes eesmärgil, mis pole kooskõlas kasutustingimustega.
4.4. Kasutaja poolt avastatud materjalide kasutamise õiguse mistahes rikkumisest kolmandate isikute poolt kohustub kasutaja koheselt teavitama EASi.
4.5. Veebilehe kasutamine hõlmab litsentsi, mitte omandiõiguse üleandmist. Te ei muutu materjalide omanikuks ega saa endale veebilehe või materjalipanga andmebaasiõigusi.

5. EASi õigused

5.1. EAS jätab endale õiguse Veebilehel pakutavaid teenuseid (või osa nendest) igal ajal muuta, ajutiselt peatada või lõpetada ja/või katkestada ette teatamata Teie juurdepääs Veebilehele. EAS võib samuti teabe ja failide kasutamist piirata või nendele ligipääsu katkestada. EAS ei vastuta Teie ja mis tahes kolmanda poole ees teabe või teenuste mis tahes muutmise, peatamise või lõpetamise eest.
5.2. EAS võib ühepoolselt ja ette teatamata Teie konto sulgeda ning võtta Teilt igal ajal veebilehe kasutamise õiguse, kui Te rikute kasutustingimusi.
5.3. EAS võib kasutustingimusi mis tahes ajal Kasutajaid sellest eraldi ette teatamata muuta. Kasutustingimuste muudatustest teatatakse Veebilehel.

6. Hüvitamine ja garantii puudumine

6.1. Veebileht on mõeldud materjalide jagamiseks EASi, autori ja kasutajate vahel. EAS pakub platvormi, mille kaudu saavad autorid materjale kasutajatega jagada. EAS ei paku garantiid autorite üleslaetud mis tahes materjalidele ega vastuta nende eest. EAS ei vastuta materjalidel kujutatud isikute nõusolekute olemasolu eest. Autorid vastutavad ainuisikuliselt materjalide eest, mida nad üles laevad või muudmoodi platvormil jagavad. EASi vastaval nõudmisel on Autoril kohustus tõendada nõusolekute olemasolu. Kui EASil on kahtlus, et materjalidel kujutatud isikute nõusolek puudub, on EASil õigus vastav materjal platvormilt eemaldada ilma Autorit eelnevalt sellest teavitamata.
6.2. Nõustute, et EAS ei vastuta materjalide kasutamisega seotud mis tahes õiguslikul alusel (sh lepingulisest suhtest, lepinguvälisest õigussuhtest) tekkiva kahju eest (sh varalise ja mittevaralise kahju, saamata jäänud tulu).
6.3. Kinnitate, et nõustute vabastama EASi vastutusest, kaitsma ja hoidma teda kahju tekkimise eest vastutuse või nõuete osas, mis on seotud või mis tekivad veebilehe või materjalide väärkasutamise tagajärjel või siis, kui kasutajad kasutavad materjale. EAS püüab mõistlikul viisil kindlustada, et veebilehel olevad materjalid, teave ja andmed on täpsed ning usaldusväärsed, kuid EAS ei garanteeri nende täpsust ja usaldusväärsust. EAS hoiab veebilehte toimimas sellisena nagu see on.

7. Ülesütlemine

7.1. EAS võib litsentsi igal ajal üles öelda, teatades sellest Teile 30 päeva ette. EAS ei vastuta litsentsi ülesütlemisega seotud võimaliku kahju ega mis tahes kahjulike tagajärgede eest.
7.2. EASil on õigus litsents etteteatamise tähtajata üles öelda juhul, kui Te vaatamata EASi poolsele tähelepanu juhtimisele rikute jätkuvalt kasutustingimusi.
7.3. Kui EAS on litsentsi üles öelnud, olete kohustatud viivitamatult lõpetama materjalide kasutamise ning hävitama kõik Teie valduses või Teie kontrolli all olevad materjalide koopiad.

8. Leppetrahv

8.1. Kui EAS on juhtinud tähelepanu sellele, et kasutaja rikub Aino kirjatüübi, sõnamärkide või materjalide kasutustingimusi ning kasutaja ei lõpeta rikkuvat tegevust, siis on EASil õigus nõuda Aino kirjatüübi, sõnamärkide või materjali kasutamise lõpetamist ning leppetrahvi 2000 eurot iga rikkumise eest.
8.2. EASil on õigus esitada leppetrahvinõue 12 kuu jooksul alates rikkumisest teada saamisest.

9. Muud tingimused

8.1. Veebilehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ja seda sõltumata kasutaja elu- või asukohariigist.
8.2. Kõik vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
8.3. Kõik EASi teated saadetakse Teie e-posti aadressile, mille andsite EASile, kui lõite oma kasutajakonto või uuendasite seda.

§
Aino kirjatüübi kasutamine

Aino kirjatüübi kasutamine

10. Autoriõigused

10.1. Aino kirjatüübi varalised autoriõigused kuuluvad EASile.
10.2. EAS annab kasutajale õiguse Aino kirjatüüpi tasuta, tähtajatult, vabalt kasutada ilma geograafiliste piiranguteta lihtlitsentsi alusel all-litsentsi andmise ja edasimüügi õiguseta.
10.3. Kasutajal on õigus Aino kirjatüüpi kasutada etteantud kujul. Kasutajal ei ole õigust kirjatüüpi muuta.
10.4. Keelatud on Aino kirjatüübi kasutamine (välja arvatud juhul, kui on saadud nõusolek võttes ühendust brand@estonia.ee):
___10.4.1. logode ja sõnamärkide loomiseks (sh registreerimine kaubamärgina või tööstusdisainilahendusena);
___10.4.2. viisil ja kontekstis, mis on ebasobiv, kuritahtlik, kõlvatu, laimav, rassistlik, vägivaldne, solvav, ahistav või on muul moel vastuolus avaliku korra või heade kommetega või ei vasta üldisele heale maitsele.
10.5. Lihtlitsents Aino kirjatüübi varaliste õiguste osas kehtib maailma kõigis riikides ilma tehniliste või loominguliste piiranguteta. Lihtlitsents kehtib kõigile täna tuntud tehnilistele kasutusviisidele ning nendele, mis tekivad tulevikus.
10.6. Litsents kaasneb iga allalaadimisega või tegeliku kasutamisega.

§
Sõnamärkide kasutamine

Sõnamärkide kasutamine

11. Autoriõigused

11.1. Sõnamärkide varalised autoriõigused kuuluvad EASile.
11.2. EAS annab kasutajale õiguse sõnamärkide kasutamiseks tasuta, tähtajatult, ilma geograafiliste piiranguteta lihtlitsentsi alusel all-litsentsi andmise ja edasimüügi õiguseta, kasutustingimustes kirjeldatud viisil ja tingimustel (vt punktid 12 ja 13).
11.3. Kasutajal on õigus sõnamärke kasutada etteantud kujul, kaasa arvatud suurendamine ja vähendamine. Muu muutmine ning kasutusvaldkonnast kõrvale kaldumine ja sisu muutmine ei ole lubatud.
11.4. Kasutaja ei tohi saadud litsentsi alusel anda all-litsentsi andmise õigusi ega müüa sõnamärke. Samuti ei tohi luua sõnamärkide alusel andmebaase.
11.5. Kui sõnamärke soovitakse anda kasutada kolmandatele isikutele, siis peab sõnamärkide allalaadimine toimuma ainult brand.estonia.ee veebilehe kaudu. Sõnamärkide andmebaasides, FTP-serverites, pilveteenustes jms viisil üldsusele kättesaadavaks tegemine on keelatud.
11.6. Litsents kaasneb iga sõnamärgi allalaadimisega või tegeliku kasutamisega.

12. Lubatud kasutusala

12.1. Kasutajal on õigus kasutada sõnamärke Eesti kindla valdkonna tutvustamiseks potentsiaalsetele või olemasolevatele välispartneritele või -külalistele.
12.2. Sõnamärkide kasutamine suveniiridel on lubatud tingimusel, et suveniiride disain on eelnevalt kooskõlastatud EASiga (vastav taotlus edasta e-posti aadressi brand@estonia.ee).

13. Lubamatu kasutusala ja -viis

13.1. Sõnamärke ei tohi kasutada eesmärgil, mis ei ole kooskõlas kasutustingimuste punktiga 12. Sõnamärke ei tohi kasutada muuhulgas:
___13.1.1. reklaamikampaaniates ja turundustegevustes, mis on suunatud konkreetse toote või teenuse müügiks, ilma EASi eelneva loata;
___13.1.2. üksikisikute, ettevõtete või kolmanda sektori ühingute veebilehtedel, trükistes, telereklaamides ning teistel reklaamikandjatel, mis on suunatud konkreetse toote või teenuse müügi edendamiseks, ilma EASi eelneva loata;
___13.1.3. konkreetsete toodete või teenuste tutvustamiseks ega märgistamiseks;
___13.1.4. toote või teenuse tähises ega sõnamärgis (sh registreerida kaubamärgina või tööstusdisainilahendusena);
___13.1.5. Eestiga seost mitteomavas kontekstis.
13.2. Sõnamärke on keelatud kasutada viisil ja kontekstis, mis:
___13.2.1. rikub Eesti või rahvusvahelisi õigusakte;
___13.2.2. on ebasobiv, kuritahtlik, kõlvatu, laimav, rassistlik, vägivaldne, solvav, ahistav või on muul moel vastuolus avaliku korra või heade kommetega või ei vasta üldisele heale maitsele;
___13.2.3. kahjustab või võib kahjustada Eesti brändi kontseptsiooni ja terviklikkust;
___13.2.4. halvustab Eesti ettevõtteid, ühiskonda, tooteid või teenuseid.

14. Uute sõnamärkide loomise ja sõnamärkide avaldamise lõpetamise õigus

14.1. Uute sõnamärkide loomise õigus on üksnes EASil. Kasutajal ei ole õigust luua uusi sõnamärke.
14.2. EAS võib lõpetada sõnamärkide üldsusele kättesaadavaks tegemise.

§
Fotode, videote, audio, illustratsioonide, ikoonide, presentatsioonide ja prindi kasutamine

Fotode, videote, audio, illustratsioonide, ikoonide, presentatsioonide ja prindi kasutamine

15. Üldist

Käesolevas peatükis sätestatud kasutustingimusi ei kohaldata Aino kirjatüübi ja Sõnamärkide kasutamisel. Käesolevas peatükis sätestatud kasutustingimused kehtivad kõikide ülejäänud veebilehe materjalide osas, sealhulgas fotod, videod, audio, illustratsioonid, ikoonid, presentatsioonid, print.

16. Autoriõigused

16.1. EAS annab kasutajale õiguse materjalide kasutamiseks tasuta, ilma geograafiliste piiranguteta lihtlitsentsi alusel all-litsentsi andmise ja edasimüügi õiguseta, kasutustingimustes kirjeldatud viisil ja tingimustel (vt punktid 17 ja 18).
16.2. Kasutajal on õigus materjale kasutada veebilehel materjali juures näidatud tähtajani. Kui materjali juures ei ole kasutuse lõpptähtaega märgitud, on kasutajal õigus materjale kasutada kuni materjalid on veebilehel kättesaadavad ning sellisel juhul lõpeb kasutajale antud litsents materjalide eemaldamisega veebilehelt EASi poolt.
16.3. Kasutajal on õigus materjale kasutada etteantud kujul, kaasa arvatud suurendamine ja vähendamine. Materjale võib muuta üksnes nii, et lõpptulemus vastab endiselt brändi disainijuhistele: https://brand.estonia.ee/et/disain/.
16.4. Kasutaja ei tohi saadud litsentsi alusel anda all-litsentsi andmise õigusi ega müüa materjale. Samuti ei tohi luua materjalide alusel andmebaase. Materjalide andmebaasides, FTP-serverites, pilveteenustes jms viisil üldsusele kättesaadavaks tegemine on keelatud.
16.5. Litsents kaasneb iga materjali allalaadimisega või tegeliku kasutamisega.

17. Lubatud kasutusala ja -viis

17.1. Kasutajal on õigus kasutada materjale Eesti, Eesti ühiskonna või Eesti majandusvaldkondade tutvustamiseks. Materjalide kasutamine Eestis on lubatud tingimusel, et materjalide kasutamise peamine eesmärk on suunatud potentsiaalsetele või olemasolevatele välispartneritele või -külalistele. Eeltoodust erineval eesmärgil on materjalide kasutamine lubatud üksnes EASi eelneval loal (vastav taotlus edasta e-posti aadressi brand@estonia.ee).
17.2. Materjalide kasutamine suveniiridel on lubatud tingimusel, et suveniiride disain on eelnevalt kooskõlastatud EASiga (vastav taotlus edasta e-posti aadressi brand@estonia.ee).

18. Lubamatu kasutusala

18.1. Materjale ei tohi kasutada eesmärgil, mis ei ole kooskõlas kasutustingimuste punktiga 17. Materjale ei tohi kasutada muuhulgas:
___18.1.1. reklaamikampaaniates ja turundustegevustes, mis on suunatud konkreetse toote või teenuse müügiks, ilma EASi eelneva loata;
___18.1.2. üksikisikute, ettevõtete või kolmanda sektori ühingute veebilehtedel, trükistes, telereklaamides ning teistel reklaamikandjatel, mis on suunatud konkreetse toote või teenuse müügi edendamiseks, ilma EASi eelneva loata;
___18.1.3. konkreetsete toodete või teenuste tutvustamiseks ega märgistamiseks;
___18.1.4. toote või teenuse tähises ega sõnamärgis (sh registreerida kaubamärgina või tööstusdisainilahendusena);
___18.1.5. Eestiga seost mitteomavas kontekstis.
18.2. Materjale on keelatud kasutada viisil ja kontekstis, mis:
___18.2.1. rikub Eesti või rahvusvahelisi õigusakte;
___18.2.2. on ebasobiv, kuritahtlik, kõlvatu, laimav, rassistlik, vägivaldne, solvav, ahistav või on muul moel vastuolus avaliku korra või heade kommetega või ei vasta üldisele heale maitsele;
___18.2.3. kahjustab või võib kahjustada Eesti brändi kontseptsiooni ja terviklikkust;
___18.2.4. halvustab Eesti ettevõtteid, ühiskonda, tooteid või teenuseid.

19. Kasutaja vastutus

Kasutaja vastutab kõikide intellektuaalse omandi rikkumisele tuginevate ning selliste kahjunõuete eest, mille on esitanud materjalidel kujutatud isikud.

20. Kasutaja kohustus materjalide avaldamisel

Materjalide avaldamisel tuleb võimaluse korral märkida autori nimi (nt Foto/Video autor ees- ja perekonna nimi).

§
Veebilehel materjalide üleslaadimine

Veebilehel materjalide üleslaadimine

21. Üldist

Teil ja teistel kasutajatel on võimalik veebilehe kaudu lisada materjale Veebilehele. Veenduge, et Teil oleks sellele veebilehele materjalide lisamiseks vajalikud õigused ja nõusolekud. Materjale veebilehele üles laadides nõustute kasutustingimustega ja kinnitate, et Teil on õigused ning nõusolekud materjalide lisamiseks. Muuhulgas nõustute sellega, et Teie üleslaetud materjal on teistele veebilehe kasutajatele nähtav ning lubatav allalaadimiseks ja kasutamiseks.

22. Materjalide üleslaadimine

22.1. Vastutate täielikult materjalide eest, mille Te Veebilehele üles laete ning nende õiguspärasuse eest. Nõustute, et Te ei lae üles materjale, mis:
___22.1.1. rikuvad mis tahes rahvusvahelisi või riigisiseseid õigusnorme;
___22.1.2. on ebasobivad, kuritahtlikud, kõlvatud, pornograafilised, laimavad, rassistlikud, vägivaldsed, solvavad, ahistavad või on muul moel vastuolus avaliku korra või heade kommetega;
___22.1.3. rikuvad kellegi intellektuaalse omandi õigusi või mille loomisel on töödeldud isikuandmeid ilma andmesubjekti nõusolekuta;
___22.1.4. sisaldavad tarkvaraviirusi, rämpsposti, pahavara või mis tahes arvutikoodi, faile või programme, mis võivad takistada, kahjustada, rikkuda, hävitada või piirata arvutitarkvara või -riistvara või telekommunikatsiooniseadmete talitlust;
___22.1.5. sisaldavad lubamatuid kolmanda poole kaubanduslikke reklaame;
___22.1.6. ei vasta üldisele heale maitsele.
___22.2. EAS jätab endale õiguse eespool nimetatud tingimusi rikkuvaid materjale muuta või eemaldada.

23. Litsents

23.1. Materjali üleslaadimisega annate EASile lihtlitsentsi korras õiguse kasutada materjali kõiki varalisi autoriõigusi, sealhulgas õiguse:
– reprodutseerida trükistes ja visuaalsetes kujundustes,
– levitada,
– teha üldsusele kättesaadavaks trüki-, liikuv- ja välireklaamides, esitlustes, veebilehtedel, sotsiaalmeedias, videoblogides ja teistes elektroonilistes kanalites ning trükistes;
– edastada televisioonis ja raadios;
– taasedastada kaabellevivõrkudes;
– teha tõlkeid ja lisada subtiitreid;
– teha kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi (õigus teose töötlemisele);
– kasutada kogumikes ja kataloogides;
– avalikult esitada;
– eksponeerida;
– teha tuletatuid teoseid ja töötlusi.
23.2. Audiovisuaalse materjali korral annate materjali üleslaadimisega EASile lihtlitsentsi korras õiguse kasutada esitaja kõiki varalisi õigusi, sealhulgas õiguse:
– esituse raadio, televisiooni või satelliidi vahendusel edastamisele;
– esituse suunamisele üldsusele mis tahes tehnilise vahendi abil;
– esituse salvestise üldsusele kättesaadavaks tegemisele;
– esituse heli ja kujutise eraldi kasutamisele;
– esituse salvestise otsesele või kaudsele, ajutisele või alalisele, osalisele või täielikule reprodutseerimisele mis tahes vormis või mis tahes viisil;
– salvestise levitamisele üldsusele veebilehtedel, sotsiaalmeedias, videoblogides ja teistes elektroonilistes kanalites;
– esituse salvestise rentimisele ja laenutamisele.
23.3. Audiovisuaalse materjali korral annate materjali üleslaadimisega EASile lihtlitsentsi korras õiguse kasutada filmitootja kõiki varalisi õigusi, sealhulgas õiguse:
– filmi esmasalvestuse reprodutseerimiseks mis tahes vormis või mis tahes viisil;
– filmi esmasalvestuse koopiate importimisele;
– filmi esmasalvestuse levitamiseks üldsusele veebilehtedel, sotsiaalmeedias, videoblogides ja teistes elektroonilistes kanalites;
– filmi esmasalvestuse koopiate rentimiseks või laenutamiseks;
– filmi esmasalvestuse üldsusele kättesaadavaks tegemisele.
23.4. Materjali üleslaadimisega annate EASile lihtlitsentsi korras õiguse kasutada materjali ja materjalis sisalduvate esituste kõiki isiklikke autoriõigusi, sealhulgas õiguse:
– materjali ja esituste muutmiseks ja töötlemiseks ning nendes autori nõusolekuta tehtud muudatuste vaidlustamiseks;
– teiste teoste ja esituste lisamiseks;
– avaldada materjal või selle osa EASi valitud ajal, tingimustel ja ulatuses.
23.5. Lihtlitsents materjali autori ja esitaja isiklike ja varaliste autoriõiguste osas kehtib tähtajatult maailma kõigis riikides ilma tehniliste või loominguliste piiranguteta. Lihtlitsents kehtib kõigile täna tuntud tehnilistele kasutusviisidele ning nendele, mis tekivad tulevikus.
23.6. Annate lihtlitsentsi EASile tasuta.
23.7. Nõustute sellega, et EASil on õigus veebilehele üleslaetud materjale avaldada, levitada, reprodutseerida, edastada, taasedastada, teha üldsusele kättesaadavaks ning anda kolmandatele isikutele õigusi materjalide kasutamiseks ja tuletatud teoste ja töötluste loomiseks. EAS ei pea Teiega kooskõlastama materjalide kasutamise ulatuse ega avaldamise, levitamise, reprodutseerimise, edastamise, taasedastamise või üldsusele kättesaadavaks tegemise tingimusi.
23.8. EAS võib teha (kasutada isiklikke autoriõigusi) materjalides muudatusi, täiendusi, lisada uusi teoseid ja esitusi, sh monteerida ümber audiovisuaalseid teoseid, vastavalt EASi valitud loomingulistele ja tehnilistele tingimustele. EAS võib materjalide muutmise, täiendamise ja lisade tegemise õiguse anda kolmandatele isikutele. EASil on õigus otsustada, millal on materjalid valmis avaldamiseks ning koos milliste teoste ja esitustega materjalid avaldatakse (sh kogumike koostamine). Materjalide kasutamise algustähtaeg võib olla pikem kui 1 aasta alates materjalide üleslaadimisest. EAS võib valida, millistes reklaamikampaaniates materjale kasutatakse ilma materjale üles laadinud kasutajat sellest eelnevalt teavitamata.
23.9. Materjalide üleslaadimisega annate EASile õiguse anda veebilehele üleslaetud materjale all-litsentsi alusel (lihtlitsents) teistele kasutajatele kasutada kasutustingimustes toodud eesmärkidel.
23.10. Kinnitate, et Teile kuuluvad veebilehele üleslaetavate materjalide autorite, esitajate, fonogrammitootja ja esmasalvestuse tootja varalised autoriõigused ning Teil on õigus anda EASile ja veebilehe kasutajatele kasutada materjalide ja esituste isiklikke autoriõigusi. Kinnitate, et materjalide loomisel ei ole kasutatud teoseid ega nende osi, esitusi, salvestusi või kaubamärke, mille kasutamiseks peab sõlmima täiendavaid kokkuleppeid. Audiovisuaalsetes teostes ei ole kasutatud muusikateoseid, mille osas peab sõlmima täiendavaid kokkuleppeid autorite, esitajate või fonogrammitootjatega ja/või kollektiivse esindamise organisatsioonidega või maksma tasu muusikateoste ja -salvestuste kasutamise eest.
23.11. Kinnitate, et inimesed, kes on materjalis äratuntavad, on andnud nõusoleku isikukujutise kasutamiseks materjalis ning selliste materjalide levitamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks on inimesed andnud nõusoleku. EASi nõudel peate esitama inimeste nõusolekut kinnitavad tõendid.
23.12. EASil ei ole veebilehel olevate materjalide omandiõigust ja seega ka materjalidega seotud kohustusi. Materjale, mida Te veebilehele üles laete, pakutakse kasutajatele tasuta.

24. Materjalide tüübi määramine ja muutmine

24.1. EAS jätab endale õiguse ühepoolselt, etteteatamata ja mis tahes põhjusel materjale hallata, muuta või eemaldada.
24.2. EAS kasutab mitmeid kategooriaid (näiteks „inimesed“, „loodus“ jne), et materjale liigitada. Kasutustingimustega nõustudes annab autor EASile õiguse materjale ühepoolselt liigitada.

25. Autori õigused ja kohustused

25.1. Teil on õigus üles laadida materjale, mis kuuluvad Teile või mille kasutamiseks ja levitamiseks on Teil õigus.
25.2. Autoritel peaks olema oma üleslaaditud materjalidest alati olemas koopiad. Veebilehele üleslaaditud autorite faile ei saa kasutada varundamiseks.
25.3. Autor kinnitab veebilehele materjale üles laadides, et tal on õigus anda EASile materjalide ülemaailmne, kasutustasuta lihtlitsents mis tahes praegu tuntud või tulevikus tekkivas meediumis punktis 23 nimetatud tingimustel.
25.4. Autorile jääb alles veebilehele üles laaditud materjalide omandiõigus ja kõik muud õigused, arvestades EASile antud lihtlitsentsi tingimusi ja ulatust.
25.5. Autor kinnitab, et tema poolt Veebilehel üleslaetud materjale alla laadides saab kasutaja litsentsi materjalide kasutamiseks vastavalt kasutustingimustele. Materjalid ei kuulu kasutajatele ja materjalide kasutamine on lubatud ainult kooskõlas kasutustingimustega. Materjalide kasutamise lihtlitsents, mis pole üleantav, antakse kasutajatele ainult siis, kui nad laevad veebilehelt materjale alla. Autorile jääb kasutaja poolt alla laetud materjalide omandiõigus.
25.6. Autor kohustub esitama EASile andmeid ja dokumente (sealhulgas tooma need vajaduse korral EASile), et tõendada või kinnitada oma õigusi.

§
Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

26. Kasutajakontodega seotud isikuandmete töötlemisel lähtutakse EASi andmete töötlemise tingimustest.