Menu

Kasutustingimused

Info › Kasutustingimused

Eestit tutvustavate töövahendite kasutustingimused

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS) pakub veebilehe brand.estonia.ee ja toolbox.estonia.ee kaudu Eesti tutvustamise jaoks vajalikke juhendeid ja materjale, mis sisaldavad põhisõnumeid, lugu, väärtusi, kirjatüüpi Aino, foto- ja videopanka, infograafikat, ikoone, esitlusi jt teoseid.

EAS annab õiguse kasutada Eestit tutvustavaid materjale, kui järgid kasutustingimusi. Kui sa ei oska hinnata, kas kasutus on kooskõlas kasutustingimustega, siis saada e-kiri aadressile: brand@estonia.ee.

Mille jaoks tohib Eestit tutvustavaid materjale kasutada

Materjale kasutatakse Eesti Vabariigi, Eesti ühiskonna või Eesti majandusvaldkondade tutvustamiseks.

Kasutajaks on Eesti Vabariigi avaliku sektori asutus, eraisik, Eestis või välismaal registreeritud ühing, mille tegevuseks on Eesti Vabariigi, Eesti ühiskonna või Eesti majandusvaldkondade tutvustamine välismaal ja Eestis.

Suveniiride tootmine on lubatud tingimusel, et suveniiride disain on kooskõlastatud brand@estonia.ee aadressil.

Mille jaoks ei tohi Eestit tutvustavaid materjale kasutada

Reklaamikampaaniates ja turundustegevustes, mis on suunatud konkreetse toote või teenuse müügiks, ilma EASi loata. Eestit tutvustavaid materjale ei tohi kasutada üksikisikute, ettevõtete või kolmanda sektori ühingute veebilehtedel, trükistes, telereklaamides ning teistel reklaamikandjatel, mis on suunatud konkreetse toote või teenuse müügi edendamiseks, ilma EASi loata.

Tegemist on toodete või teenustega, mis ei ole Eesti päritolu või millel puudub kokkupuude Eestiga.

Materjalide lisamine pildi- või videopanka või e-teenustele, milles materjalide kasutamine ja allalaadimine toimub kolmanda isiku poolt pakutavas keskkonnas.

Kirjatüüpi Aino ja teisi Eestit tutvustavaid materjale ei tohi kasutada toote või teenuse tähises ega sõnamärgis (sh registreerida kaubamärgina või tööstusdisainilahendusena).

Materjale on keelatud muuta viisil, mis kahjustab tahtlikult Eesti brändi kontseptsiooni ja terviklikkust. Samuti viisil, mis halvustab Eesti ettevõtteid, ühiskonda, tooteid ja teenuseid või rikub Eesti või rahvusvahelisi seaduseid.

Kasutaja vastutab kõikide kahjunõuete eest, mille on mittesobiva kasutuse tõttu esitanud autoriõiguste omajad või pildil kujutatud isikud.

Millised autoriõigused kaasnevad Eestit tutvustavate materjalidega

Eestit tutvustavate materjalide autoriõigused või litsentsid kuuluvad EAS-le. EAS annab kasutajatele õiguse kasutada tasuta materjale tähtajatult lihtlitsentsi alusel Eesti riigi tutvustamiseks.

Kasutaja ei tohi saadud litsentsi alusel anda all-litsentsi andmise õigusi ega müüa materjale. Samuti ei tohi luua Eestit tutvustavate materjalide alusel andmebaase.

Kui materjale soovitakse anda kasutada kolmandatele isikutele, siis peab materjalide allalaadimine toimuma ainult brand.estonia.ee veebilehe kaudu. Materjalide andmebaasides, FTP-serverites, pilveteenustes jms viisil üldsusele kättesaadavaks tegemine on keelatud.

Litsents kaasneb iga materjali allalaadimisega või tegeliku kasutamisega.

Foto või video avaldamisel tuleb võimaluse korral märkida autori nimi (nt Pildi/Video autor ees- ja perekonna nimi).

EAS võib igal ajal litsentsi üles öelda, saates sellekohase teate kasutajale. Kui EAS on juhtinud tähelepanu sellele, et kasutaja rikub Eestit tutvustavate materjalide kasutustingimusi ning kasutaja ei lõpeta rikkuvat tegevust, siis on EAS-il õigus nõuda Eestit tutvustavate materjalide kasutamise lõpetamist ning leppetrahvi 2000 eurot iga rikkumise eest.

EAS-l on õigus muuta omal äranägemisel litsentsitingimusi. Samuti võib EAS võib muuta Eestit tutvustavaid materjale või lõpetada nende üldsusele kättesaadavaks tegemise.

Veebilehe tingimused

Teil on keelatud:

 1. veebilehte muuta või kasutada seda reklaami või avaliku kuvamise, esitamise, müümise või rentimise eesmärgil;
 2. veebilehte dekompileerida, pöördprojekteerida, demonteerida või muuta;
 3. eemaldada omandiõigusega seotud või muid varalisi teateid;
 4. veebilehel andmeid kaevata, seda häkkida, automaatselt sirvida või jälgida;
 5. edastada rämpsposti, massandmeid või soovimatut teavet;
 6. võltsida päiseid või muudmoodi muuta identifikaatorid (sealhulgas URL-e), et veebilehel avaldatud materjali päritolu varjata;
 7. oma seotust mõne isiku või üksusega vääriti esitada;
 8. tavapärast teabevahetust takistada või käituda muudmoodi viisil, mis häirib veebilehe kasutajate võimet veebilehte kasutada;
 9. võtta osa tegevustest, mis rikuksid mis tahes usaldussuhteid, mis tahes kohaldatavaid kohalikke, riiklikke või rahvusvahelisi seaduseid või muid seadustega võrdväärseid regulatsioone, sealhulgas ohustada mis tahes seotud kontode või veebilehtede turvalisust, juhtida seadusvastaseid loterii- või hasartmänguoperatsioone, jälitada või vägivallaga ähvardada;
 10. koguda teiste kasutajate isikuandmeid, kui kasutajad pole selleks eraldi luba andnud;
 11. koguda või säilitada veebilehe andmeid mis tahes eesmärgil, mis pole reeglites kirjas.

Nõustute, et Te ei laadi üles, postita ega edasta muul viisil veebilehe kaudu materjale, mis:

 1. on ebatäpsed, kuritahtlikud, kõlvatud, pornograafilised, laimavad, rassistlikud, vägivaldsed, solvavad, ahistavad või muudmoodi EAS-ile või teistele veebilehe kasutajatele vastuvõetamatud;
 2. rikuvad kellegi intellektuaalse omandi või isikuandmete õigusi;
 3. sisaldavad tarkvaraviiruseid või mis tahes muud arvutikoodi, faile või programme, mis on loodud mis tahes arvutitarkvara või -riistvara või telekommunikatsiooniseadmete talitluse takistamiseks, hävitamiseks või piiramiseks;
 4. sisaldavad lubamatuid kolmanda poole kaubanduslikke reklaame;
 5. ei vasta üldisele heale maitsele.

Teie konto

Meediapangale ligipääsemiseks looge konto. Konto loomiseks täitke registreerimisandmed (sealhulgas e-posti aadress ja salasõna, mida kasutame Teie tuvastamiseks, kui Te veebilehte kasutate).

§
Fotode kasutustingimused

Fotode kasutustingimused

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (edaspidi EAS) foto- ja videopanga kasutaja (edaspidi Kasutaja) kohustub järgima alljärgnevaid kasutustingimusi:

 1. Kasutajal on õigus kasutada fotosid ja videoid tähtajatult lihtlitsentsi alusel ilma all-litsentsi andmise ja edasimüügi õiguseta ning geograafiliste piiranguteta vastavalt punktis 2 nimetatud kasutusvaldkonnale.
 2. Fotosid ja videoid on õigus kasutada Eesti tutvustamiseks kogu maailmas (edaspidi Kasutusvaldkond).
 3. Kasutajal on õigus fotosid ja videoid kasutada etteantud kujul, kaasa arvatud fotode suurendamine ja vähendamine. Fotode ja videote oluline muutmine ning Kasutusvaldkonnast kõrvale kaldumine ei ole lubatud.
 4. Kasutaja poolt avastatud fotode ja videote kasutamise õiguse mistahes rikkumisest kolmandate isikute poolt kohustub Kasutaja koheselt teavitama EASi.
 5. Palume foto või video avaldamisel võimaluse korral ära märkida autori nimi (nt Pildi/Video autor on ees- ja perekonna nimi)
 6. Kasutaja poolt fotode ja videote kasutustingimuste rikkumisel on EASil õigus keelata Kasutajal edaspidi EASi foto- ja videopanga fotode ja videote kasutamine, samuti on EASil õigus kasutada autoriõiguste kaitseks kõiki tsiviilõiguslikke vahendeid.

Fotode ja videote olulisel muutmisel või Kasutusvaldkonnast kõrvale kaldumisel on EASil õigus nõuda leppetrahvi kuni 2000 eurot iga rikkumise eest.

§
Aino kirjatüübi kasutustingimused

Aino kirjatüübi kasutustingimused

Aino kirjatüübi õigused kuuluvad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele. Kirjatüüpi on õigus kasutada Eesti tutvustamisel ilma geograafiliste piiranguteta lihtlitsentsi alusel all-litsentsi andmise ja edasimüügi õiguseta. Kasutajal ei ole õigust kirjatüüpi muuta.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (edaspidi EAS) kirjatüübi Aino kasutaja (edaspidi Kasutaja) kohustub järgima alljärgnevaid kasutamistingimusi:

 1. Kasutajal on õigus kasutada kirjatüüpi tähtajatult lihtlitsentsi alusel ilma all-litsentsi andmiseta ilma geograafiliste piiranguteta vastavalt punktis 2 nimetatud kasutusvaldkonnale.
 2. Kirjatüüpi on õigus kasutada Eesti tutvustamiseks kogu maailmas. (edaspidi Kasutusvaldkond).
 3. Kasutajal on õigus kirjatüüpi kasutada etteantud kujul. Kirjatüübi muutmine ning Kasutusvaldkonnast kõrvale kaldumine ei ole lubatud.
 4. Kasutajal ei ole lubatud kirjatüüpi kasutada logode ega sõnamärkide loomiseks.
 5. Kasutaja poolt avastatud kirjatüübi õiguse mistahes rikkumisest kolmandate isikute poolt kohustub Kasutaja koheselt teavitama EASi.
 6. Kasutaja poolt kirjatüübi kasutamistingimuste rikkumisel on EASil õigus keelata Kasutajal edaspidi kirjatüübi kasutamine, samuti on EASil õigus kasutada autoriõiguste kaitseks kõiki tsiviilõiguslikke vahendeid.
 7. Kirjatüübi muutmisel või Kasutusvaldkonnast kõrvale kaldumisel on EASil õigus nõuda leppetrahvi kuni 2000 eurot iga rikkumise eest.
§
Sisupoliitika

Sisupoliitika

Teil ja teistel kasutajatel on võimalik veebilehe kaudu lisada materjale Eestit tutvustavate materjalide meediapanka. Veenduge, et Teil oleks sellele veebilehele materjalide lisamiseks vajalikud õigused. Materjale veebilehele üles laadides nõustute sisueeskirja tingimustega. Nõustute sellega, et Teie üleslaaditud materjal on teistele veebilehe kasutajatele nähtav.

Mõisted

 1. Autor – eraisik või -isikud, kes loovad materjale, laadivad need veebilehele üles ja lubavad neid tasuta alla laadida.
 2. Materjalid – veebilehel avaldatud mis tahes materjalid, sealhulgas fotod ja videod, mida autor lubab potentsiaalsetel kasutajatel tasuta alla laadida.
 3. Kasutaja – isik, kes laadib veebilehelt materjale alla.
 4. Veebileht – veebisait toolbox.estonia.ee ja brand.estonia.ee.
 5. Eesti bränd – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS) pakub veebisaidi toolbox.estonia.ee ja brand.estonia.ee kaudu Eestit tutvustavaid valmismaterjale, mille hulka kuuluvad foto- ja videopank, infograafika, ikoonid, esitlused ja muu looming.
 6. Üldtingimused – Eestit tutvustavate materjalide kasutamise tingimused, mis on leitavad siit.

Materjalide üleslaadimine ja postitamine

Vastutate täielikult materjalide eest, mille Te veebilehele üles laadite. Nõustute, et Te ei laadi üles materjale, mis:

 1. on ebasobivad, kuritahtlikud, kõlvatud, pornograafilised, laimavad, rassistlikud, vägivaldsed, solvavad, ahistavad või muudmoodi Eesti brändile või teistele veebilehe kasutajatele vastuvõetamatud;
 2. rikuvad kellegi intellektuaalse omandi õigusi;
 3. sisaldavad tarkvaraviiruseid või mis tahes arvutikoodi, faile või programme, mis on loodud arvutitarkvara või -riistvara või telekommunikatsiooniseadmete talitluse takistamiseks, kahjustamiseks, rikkumiseks, hävitamiseks või piiramiseks;
 4. sisaldavad lubamatuid kolmanda poole kaubanduslikke reklaame;
 5. ei vasta üldisele heale maitsele.

EAS jätab endale õiguse eespool nimetatud tingimusi rikkuvaid materjale muuta või eemaldada.

Litsents

Nõustute sellega, et veebilehele postitatud materjale saab üldtingimustes toodud eesmärkidel piiramatult kasutada või levitada, ja annate EASile ja teistele veebilehe kasutajatele pöördumatu, ülemaailmse, kasutustasuta lihtlitsentsi selliste materjalide kasutamiseks, reprodutseerimiseks, muutmiseks, levitamiseks, edastamiseks, kuvamiseks, internetis kättesaadavaks tegemiseks, esitamiseks, kohandamiseks ja avaldamiseks. Kinnitate, et Teil on veebilehele üleslaaditavate materjalide töötlemise ja ülemaailmse litsentsi andmise jaoks luba. EASil ei ole veebilehel olevate materjalide omandiõigust ja seega ka materjalidega seotud kohustusi. Materjale, mida Te veebilehele üles laadite, pakutakse tasuta. Autor annab kasutajatele sama litsentsi nagu EASile, et kasutajad saaksid autori materjale kasutada.

Materjalide tüübi määramine ja muutmine

EAS jätab endale õiguse ühepoolselt, etteteatamata ja mis tahes põhjusel materjale jälgida, muuta, keelata või eemaldada. EAS kasutab mitmeid kategooriaid (näiteks „inimesed“, „loodus“ jne), et materjale liigitada. Tingimustega nõustudes annab autor EASile õiguse materjale ühepoolselt liigitada.

Autori õigused, kohustused ja kinnitused

Teil on õigus üles laadida materjale, mis kuuluvad Teile või mille kasutamiseks ja levitamiseks on Teil õigus. Autor kinnitab materjale üles laadides, et materjalid ja nende kasutamine ei riku kellegi intellektuaalse omandi õigusi.

Autoritel on keelatud üles laadida materjale, mis rikuvad mis tahes rahvusvahelisi või riigisiseseid õigusi, norme või määruseid. Materjalid ei tohi olla laimavad, halvustavad, pornograafilised, kõlvatud, solvavad või rassiviha õhutavad ega sisaldada viiruseid, rämpsposti, pahavara või teisi programme, mis kahjustavad arvutisüsteeme või andmeid. Autoritel peaks olema oma üleslaaditud materjalidest alati olemas koopiad. Veebilehele üleslaaditud autorite faile ei saa kasutada varundamiseks.

Autor kinnitab veebilehele üleslaaditud või muul viisil EASile edastatud materjalide kohta, et tal on õigus anda EASile ülemaailmne, kasutustasuta lihtlitsents mis tahes praegu tuntud või tulevikus tekkivas meediumis:

 1. materjalide reprodutseerimiseks ja levitamiseks;
 2. materjalide avalikkuse ees esitamiseks ja kuvamiseks, digitaalselt esitamiseks ja internetis kättesaadavaks tegemiseks ning reklaami eesmärgil edastamiseks;
 3. materjalide osade loomiseks ja kasutamiseks, et reklaamida ja edendada Eesti brändi ja selle teenuseid;
 4. materjalides sisalduvate kaubamärkide, teenindusmärkide või kaubanimede kasutamiseks autori materjalidega seoses;
 5. materjalides esindatud mis tahes isikute isiklike õiguste kasutamiseks.

EAS kasutab kõiki eespool nimetatud õigusi, et tagada veebilehe nõuetekohane haldamine ja reklaamimine.

Autorile jääb alles veebilehele üles laaditud materjalide omandiõigus ja kõik muud õigused, arvestades EASile antud lihttlitsentsi. Autor võib pärast sisueeskirjade kehtivusaja lõppemist anda teistele sarnaseid õigusi.

Autor kinnitab, et materjale alla laadides saab kasutaja üldtingimuste järgi litsentsi. Materjalid ei kuulu kasutajatele ja materjalide kasutamine on lubatud ainult üldtingimuste järgi. Materjalide kasutamise lihtlitsents, mis pole üleantav, antakse kasutajatele ainult siis, kui nad laadivad veebilehelt materjale alla. Autorile jääb omandiõigus mis tahes kasutaja alla laaditud materjalide üle.

Autor annab kasutajale, kes ostab materjalide litsentsiõiguse, ülemaailmse lihtlitsentsi mis tahes praegu tuntud või tulevikus tekkivas meediumis materjalide reprodutseerimiseks, levitamiseks, postitamiseks, reklaamimiseks, litsentsimiseks, avalikult esitamiseks ja kuvamiseks, internetis kättesaadavaks tegemiseks, digitaalselt esitamiseks või edastamiseks reklaami jaoks või kaubanduslikel eesmärkidel.

Autori kinnitused

Veebilehele materjale üles laadides kinnitab autor, et:

 1. materjalid on tema originaalteosed ega sisalda autoriõigusega kaitstud materjali;
 2. autoril on täielik õigus seda lepingut sõlmida ja täita ning autor on saanud kolmandatelt pooltelt kõik vajalikud nõusolekud, et lepingut sõlmida;
 3. materjalid ei riku praegu ega tulevikus mis tahes kolmanda poole autoriõigusi, kaubamärgi- või muid varalisi õigusi ega avalikustamis- või privaatsusõigusi;
 4. materjalid ei sisalda praegu ega tulevikus mis tahes viirusi või programme, mis kahjustavad arvutisüsteeme või andmeid;
 5. materjalides puudub sisu, mille kasutamiseks on vaja lisalitsentsi;
 6. kõik autori tehtud ja tehtavad kinnitused on tõesed ja täielikud. Autor nõustub täitma dokumente ja tooma need vajaduse korral EASile, et tõendada või kinnitada oma õigusi.

Veebilehe kasutamine

Materjalide üleslaadimise jaoks konto registreerimiseks peate olema ja kinnitate, et olete 13-aastane või vanem juriidiline isik või eraisik, kes võib sõlmida õiguslikult siduvaid lepinguid. Veebilehe kasutamine hõlmab litsentsi, mitte omandiõiguse üleandmist, ning Te ei muutu materjalide omanikuks ega saa endale veebilehe või materjalipanga andmebaasiõigusi. EAS võib ühepoolselt ja etteteatamata Teie konto sulgeda ning võtta Teilt igal ajal veebilehe kasutamise õiguse, kui Te rikute mis tahes sisueeskirju, mille üle otsustab ainuüksi EAS. Teie konto suletakse lisaks muude EASile õiguste ja õiguslike vahendite rakendamisele.

Hüvitamine ja garantii puudumine

Veebileht on mõeldud materjalide jagamiseks EASi, autori ja kasutajate vahel. EAS pakub vaid platvormi, mille kaudu saavad autorid materjale kasutajatega jagada. Seega ei saa EAS pakkuda ega paku garantiid autorite üleslaaditud mis tahes materjalidele ega vastuta nende eest. Autorid vastutavad ainuõiguslikult materjalide eest, mida nad üles laadivad või muudmoodi jagavad.

Nõustute vabastama EASi vastutusest, kaitsma ja hoidma teda kahju tekkimise eest vastutuse või nõuete osas, mis on seotud või mis tekivad veebilehe või materjalide väärkasutamise tagajärjel või siis, kui kasutajad kasutavad materjale. EAS püüab mõistlikul viisil kindlustada, et veebilehel olevad materjalid, teave ja andmed on täpsed ning usaldusväärsed; samas ei saa täpsust garanteerida. EAS hoiab veebilehte toimimas sellisena nagu see on.

Muud tingimused

EAS jätab endale õiguse veebilehel pakutavaid teenuseid (või osa nendest) igal ajal muuta, ajutiselt peatada või lõpetada ja/või katkestada teatamata või ette teatades Teie juurdepääsu. EAS võib samuti teabe ja failide kasutamist piirata või nendele ligipääsu katkestada. EAS ei vastuta Teie ja mis tahes kolmanda poole ees teabe või teenuste mis tahes muutmise, peatamise või lõpetamise eest. EAS võib sisueeskirju ja üldtingimusi mis tahes ajal teatamata muuta.

Sisueeskirju ja muid veebilehe tingimusi reguleeritakse Eesti seaduste järgi, olenemata seadustest või nende sätete vahelistest vastuoludest.

Veebilehe kasutamine ei loo ega ole mõeldud looma partnerlust, ühisettevõtet, tööandja ja töötaja või frantsiisiandja ja frantsiisivõtja suhteid. Kõik EASi teated saadetakse Teie e-posti aadressile, mille andsite EASile, kui lõite oma konto või uuendasite seda.