Menu

Fotode, videote, audio, illustratsioonide, ikoonide, presentatsioonide ja prindi kasutamine

InfoKasutustingimused › Fotode, videote, audio, illustratsioonide, ikoonide, presentatsioonide ja prindi kasutamine

15. Üldist

Käesolevas peatükis sätestatud kasutustingimusi ei kohaldata Aino kirjatüübi ja Sõnamärkide kasutamisel. Käesolevas peatükis sätestatud kasutustingimused kehtivad kõikide ülejäänud veebilehe materjalide osas, sealhulgas fotod, videod, audio, illustratsioonid, ikoonid, presentatsioonid, print.

16. Autoriõigused

16.1. EAS annab kasutajale õiguse materjalide kasutamiseks tasuta, ilma geograafiliste piiranguteta lihtlitsentsi alusel all-litsentsi andmise ja edasimüügi õiguseta, kasutustingimustes kirjeldatud viisil ja tingimustel (vt punktid 17 ja 18).
16.2. Kasutajal on õigus materjale kasutada veebilehel materjali juures näidatud tähtajani. Kui materjali juures ei ole kasutuse lõpptähtaega märgitud, on kasutajal õigus materjale kasutada kuni materjalid on veebilehel kättesaadavad ning sellisel juhul lõpeb kasutajale antud litsents materjalide eemaldamisega veebilehelt EASi poolt.
16.3. Kasutajal on õigus materjale kasutada etteantud kujul, kaasa arvatud suurendamine ja vähendamine. Materjale võib muuta üksnes nii, et lõpptulemus vastab endiselt brändi disainijuhistele: https://brand.estonia.ee/et/disain/.
16.4. Kasutaja ei tohi saadud litsentsi alusel anda all-litsentsi andmise õigusi ega müüa materjale. Samuti ei tohi luua materjalide alusel andmebaase. Materjalide andmebaasides, FTP-serverites, pilveteenustes jms viisil üldsusele kättesaadavaks tegemine on keelatud.
16.5. Litsents kaasneb iga materjali allalaadimisega või tegeliku kasutamisega.

17. Lubatud kasutusala ja -viis

17.1. Kasutajal on õigus kasutada materjale Eesti, Eesti ühiskonna või Eesti majandusvaldkondade tutvustamiseks. Materjalide kasutamine Eestis on lubatud tingimusel, et materjalide kasutamise peamine eesmärk on suunatud potentsiaalsetele või olemasolevatele välispartneritele või -külalistele. Eeltoodust erineval eesmärgil on materjalide kasutamine lubatud üksnes EASi eelneval loal (vastav taotlus edasta e-posti aadressi brand@estonia.ee).
17.2. Materjalide kasutamine suveniiridel on lubatud tingimusel, et suveniiride disain on eelnevalt kooskõlastatud EASiga (vastav taotlus edasta e-posti aadressi brand@estonia.ee).

18. Lubamatu kasutusala

18.1. Materjale ei tohi kasutada eesmärgil, mis ei ole kooskõlas kasutustingimuste punktiga 17. Materjale ei tohi kasutada muuhulgas:
___18.1.1. reklaamikampaaniates ja turundustegevustes, mis on suunatud konkreetse toote või teenuse müügiks, ilma EASi eelneva loata;
___18.1.2. üksikisikute, ettevõtete või kolmanda sektori ühingute veebilehtedel, trükistes, telereklaamides ning teistel reklaamikandjatel, mis on suunatud konkreetse toote või teenuse müügi edendamiseks, ilma EASi eelneva loata;
___18.1.3. konkreetsete toodete või teenuste tutvustamiseks ega märgistamiseks;
___18.1.4. toote või teenuse tähises ega sõnamärgis (sh registreerida kaubamärgina või tööstusdisainilahendusena);
___18.1.5. Eestiga seost mitteomavas kontekstis.
18.2. Materjale on keelatud kasutada viisil ja kontekstis, mis:
___18.2.1. rikub Eesti või rahvusvahelisi õigusakte;
___18.2.2. on ebasobiv, kuritahtlik, kõlvatu, laimav, rassistlik, vägivaldne, solvav, ahistav või on muul moel vastuolus avaliku korra või heade kommetega või ei vasta üldisele heale maitsele;
___18.2.3. kahjustab või võib kahjustada Eesti brändi kontseptsiooni ja terviklikkust;
___18.2.4. halvustab Eesti ettevõtteid, ühiskonda, tooteid või teenuseid.

19. Kasutaja vastutus

Kasutaja vastutab kõikide intellektuaalse omandi rikkumisele tuginevate ning selliste kahjunõuete eest, mille on esitanud materjalidel kujutatud isikud.

20. Kasutaja kohustus materjalide avaldamisel

Materjalide avaldamisel tuleb võimaluse korral märkida autori nimi (nt Foto/Video autor ees- ja perekonna nimi).